Preeklampsia v tehotenstve

Preeklampsia v tehotenstve aj po pôrode. Príznaky, následky aj hospitalizácia

Tehotenstvo je síce z mnohých ohľadov krásnym obdobím života človeka, avšak niektoré jeho aspekty sa príjemnými pocitmi zrovna nevyznačujú. Napríklad jednotlivé príznaky a zmeny v tele ženy môžu vo veľkej miere skomplikovať zdravotný stav matky. Zatiaľ čo niektoré tieto prejavy, ako nevoľnosť a bolesti hlavy, po istom čase pominú, iné ostávajú permanentnou súčasťou tehotenstva a vyžadujú si oveľa vážnejší prístup. Medzi takéto príznaky patrí vážne ochorenie nazývané tehotenská preeklampsia, na ktorú sa viaže včasná diagnostika a veľmi dôkladná pozornosť lekárov.

Publikované: 12.02.2024
Aktualizované: 12.02.2024
Obsah článku:

Čo vôbec preeklampsia je a prečo sa považuje za jedno z najvážnejších tehotenských ochorení, ktoré môžu ohroziť život plodu i matky, si vysvetlíme v našom článku. Dôležité je však venovať pozornosť aj jednotlivým príznakom, príčinám a následkom preeklampsie. Uvedieme si rôzne formy preeklampsie, ktoré sa líšia vážnosťou, ale i z hľadiska časového horizontu. Podstatnou súčasťou tohto článku je tiež charakterizovanie popôrodnej preeklampsie či rozdielov medzi preeklampsiou a eklampsiou.

Získajte produkty na recenzovanie zadarmo. Stačí splniť tieto podmienky.

Čo je preeklampsia?

Preeklampsia sa považuje za vážne, v niektorých prípadoch až život ohrozujúce ochorenie v tehotenstve, ktoré sa vyskytuje u dvoch až ôsmich percent tehotných žien. Najčastejšie sa objavuje po 20. týždni gravidity, pričom je pre ňu príznačný zvýšený krvný tlak, opuchy a vysoký obsah bielkovín vo vylučovanom moči. Z tohto dôvodu sa počas vyšetrení v tehotenstve prihliada práve na tri menované faktory. Ide totiž o veľmi serióznu situáciu, ktorá môže podstatným spôsobom skomplikovať tehotenstvo i pôrod.

Zvýšený krvný tlak v čase tehotenstva nemusí ihneď znamenať preeklampsiu, avšak za žiadnych okolností by sa potenciálna hrozba v podobe tohto ochorenia nemala podceňovať. Preeklampsia sa totiž môže objaviť znenazdajky, a to aj v prípade, že bola žena úplne zdravá. S najväčšou pravdepodobnosťou hrozí u tehotných žien, ktoré v priebehu tehotenstva zažívali hypertenziu alebo ťažkosti s krvným tlakom boli súčasťou ich života ešte pred oplodnením.

Čo je preeklampsia?

Formy tehotenskej preeklampsie

Tehotenská preeklampsia sa rozdeľuje na základe časového vymedzenia, kedy sa začne v tele ženy prejavovať. Zatiaľ čo včasná forma preeklampsie je príznačná pre obdobie pred 34. týždňom gravidity a vyznačuje sa chybou v placentovej aktivite či vnútorných orgánov plodu, stredná forma nastáva medzi 34. až 37. týždňom tehotenstva. Spolu s neskorou formou objavujúcou sa až po 37. týždni gravidity je možné hovoriť skôr o formách charakteristických poruchami v srdcovo-cievnom systéme matky, a to najmä z adaptačného aspektu.

Na časové rozdelenie preeklampsie nadväzuje delenie tohto ochorenia na základe intenzity pôsobenia na ženské telo. So strednou a včasnou formou preeklampsie súvisí ťažká preeklampsia vyznačujúca sa vysokým krvným tlakom s hodnotami 160/110, nadmerným vylučovaním bielkovín v moči, opuchmi a rapídnym komplikovaným priebehom, ktorý môže viesť k fatálnym následkom pre plod. Mierny priebeh preeklampsie sa spája s neskorou formou ochorenia. V tomto prípade ide najmä o komplikácie s krvným tlakom súvisiace s nesprávnym vývinom placenty. Aj tu sa vyskytuje vysoký obsah bielkovín vo vylučovanom moči či opuchy nôh, no krvný tlak dosahuje „len“ hodnoty okolo 140/90.

Popôrodná preeklampsia

Preeklampsia by spolu s príznakmi mala pominúť hneď po pôrode alebo počas šestonedelia. V zriedkavých prípadoch sa ženy nezbavia preeklampsie ani po ukončenom šestonedelí. Najčastejším pretrvávajúcim prejavom preeklampsie je vysoký krvný tlak, ktorý môže žene aj po pôrode riadne skomplikovať život. Je preto veľmi dôležité tento problém riešiť na odbornej úrovni formou celkovej diagnostiky, a to za pomoci rozličných špecialistov, ako je kardiológ či endokrinológ.

Vo veľmi špeciálnych prípadoch môže preeklampsia vzniknúť aj po pôrode, a to bez akýchkoľvek vopred identifikovateľných náznakov, ktoré by napovedali, že sa u ženy môže takéto ochorenie objaviť. Za žiadnych okolností netreba podceňovať jednotlivé príznaky, ktoré naznačujú prítomnosť tohto ochorenia v organizme ženy, a to či už počas tehotenstva, alebo po pôrode.

Preeklampsia príznaky

Príčiny preeklampsie

Aj keď nám základná charakteristika preeklampsie mnoho napovedá, je dôležité si položiť otázku, čo sa vôbec deje v ženskom tele, keď k tomuto ochoreniu dôjde? To, že plod prijíma živiny prostredníctvom placenty, je všeobecne známa informácia, ktorú sme počas hodín biológie zachytili snáď všetci. Niekedy dochádza k neúplnému pretvoreniu a otvoreniu ciev, cez ktoré sa dôležité látky dopravujú k dieťatku, čo spôsobuje nedostatočné okysličenie a prekrvenie placenty. Takto dochádza k jej skorému narušeniu, v dôsledku čoho sa plodu aktivuje akýsi pud sebazáchovy. Ten môže ohroziť život ženy i samotného plodu.

Vyvíjajúci sa plod vo vlastnom záujme vylučuje isté látky zvyšujúce krvný tlak matky, čím dochádza k intenzívnejšiemu prúdeniu krvi v celom tele, čo môže spôsobiť jednoduchšie dopravenie potrebných živín cez placentu. Plodom vylučované látky majú na ženské telo negatívny a toxický dopad. Začínajú atakovať cievne steny, no tiež menia bunkové zloženie a funkčnosť niektorých orgánov, ako je pečeň či mozog. Vplyvom týchto látok nedokážu obličky zamedziť úniku bielkovín, čo zapríčiňuje, že krv nadobúda hustejšiu konzistenciu, voda z krvi uniká mimo cievy, čoho výsledkom sú opuchy. Všetky opísané procesy sa následne odrážajú na troch základných prejavoch preeklampsie.

Preeklampsia a jej príznaky

Najčastejším príznakom preeklampsie je práve spomínaný zvýšený tlak, ktorý však mnohé ženy môžu pripisovať bežnej tehotenskej hypertenzii. Tlak by si mala pravidelne merať každá tehotná žena, pričom takáto forma vyšetrenia sa vykonáva aj na jednotlivých tehotenských kontrolách u lekára. Zatiaľ čo zvýšenie krvného tlaku môže byť u niektorých žien záležitosťou s dlhším a postupným vývojom, u iných dochádza k náhlemu nárastu, čo rozozvučí alarmy v hlave snáď každej tehotnej ženy. Opäť opakujeme, že tento, ale ani ostatné príznaky preeklampsie, by sa nemali za žiadnych okolností podceňovať.

Vysoký krvný tlak vplýva aj na vznik ďalších príznakov preeklampsie, ako je bolesť hlavy v kombinácii s chvíľkovými narušeniami zraku, rozmazaným videním, no taktiež možno hovoriť aj o bolestiach v nadbruší, únave, nevoľnosti či zvracaní. Všetky menované prejavy preeklampsie priamo nadväzujú na zvýšený krvný tlak.

Druhým zo základných prejavov preeklampsie, hneď po zmenách krvného tlaku, je proteinúria, ktorá spočíva v spomínanom vylučovaní bielkovín prostredníctvom moču. Obavy sú na mieste, ak výsledky odrážajú hodnotu 300 mikrogramov vylúčených bielkovín v moči v priebehu 24 hodín. S močom súvisí taktiež ďalší z príznakov, a to hyperurikémia. Ide o dôsledok poruchy základných funkcií obličiek, čo sa prejavuje zvýšeným obsahom kyseliny močovej v krvi ženy a zníženým vylučovaním tejto zložky prostredníctvom samotného moču.

Tretím z najzákladnejších príznakov tehotenskej preeklampsie je opuch tela, a to najmä dolných končatín. Môže sa stať, že žene opúchajú i ruky, tvár či kompletne celé telo. V dôsledku takýchto opuchov dochádza k rapídnemu nárastu váhy ženy, a to až o vyše 500 gramov týždenne. U niektorých žien môže dochádzať aj k iným prejavom preeklampsie, ako je napr. nedostatočná produkcia krvných doštičiek, čo spôsobuje zvýšenú krvácavosť. Pomocou tohto prejavu preeklampsie je možné u žien diagnostikovať tzv. HELLP syndróm výrazne komplikujúci tehotenstvo a ohrozujúci život matky i plodu.

Príznaky preeklampsie

Diagnostika preeklampsie

Hlavná diagnostika preeklampsie spočíva v dôslednom a pravidelnom sledovaní krvného tlaku, pričom dôležitý je aj odber moču na overenie množstva bielkovín vylučovaných z tela ženy v takejto podobe. Pre zistenie potenciálnej preeklampsie, a na ňu nadväzujúceho HELLP syndrómu, je vhodné vykonať pečeňové testy, pričom tehotné ženy by mali tiež absolvovať testy súvisiace s výskytom chudokrvnostirozpadom červených krviniek práve v dôsledku možnej preeklampsie.

Ak má lekár podozrenie na preeklampsiu, v časovom rozmedzí 28. až 32. týždňa tehotenstva uskutoční tzv. roll-over test, ktorý spočíva v postupnom premeriavaní krvného tlaku v rozličných polohách. Najprv je žena umiestnená na ľavý bok, kde meranie tlaku prebehne trikrát s päťminútovými rozostupmi. Cieľom je dosiahnutie normálnych hodnôt. Následne je potrebné ženu umiestniť na chrbát, kde sa celý proces zopakuje. K potvrdeniu možného výskytu preeklampsie dochádza v momente, keď sa spodná hodnota tlaku, a teda diastola, zvýši o 20 a viac mmHg.

Žena by v súvislosti s preeklampsiou mala tiež absolvovať fyzikálne vyšetrenia bruška a sonografiu plodu, aby bolo možné vylúčiť akékoľvek náznaky nedostatočnej výživy. Uskutočňuje sa i vyšetrenie placenty a prietokov pupočnej šnúry, pričom lekári tiež kontrolujú mieru okysličenia plodu za pomoci kardiotokografie či non-stress testu. Non-stress test sa zväčša vykonáva po 27. týždni tehotenstva a spočíva v meraní srdcového tepu dieťatka v čase spánku a bdenia. Sleduje sa najmä pohyb, počas ktorého by sa mal u zdravého dieťaťa prirodzene zvýšiť tep.

Od 37. týždňa gravidity je tiež možné uskutočniť tzv. oxytocínový záťažový test. Podaním oxytocínu vo forme infúzneho roztoku vzniká v tele matky stav podobný pôrodným kontrakciám, za pomoci čoho lekári dokážu overiť, či je dieťa spôsobilé na bezproblémový príchod na svet. Na tento účel slúži kardiotokograf, pomocou ktorého sa sleduje srdcový tep dieťatka.

Následky preeklampsie

Preeklampsia sa vo väčšine prípadov končí hospitalizáciou tehotnej ženy. Kým miernu a strednú formu ochorenia je možné odsledovať aj v domácom prostredí, ťažký priebeh preeklampsie si vyžaduje lekársky dohľad v nemocnici. Pri zistení preeklampsie sa zvykne pristúpiť k predčasnému pôrodu cisárskym rezom, ktorí lekári vykonávajú až v čase, keď považujú plod za dostatočne vyvinutý a schopný prežitia.

Ak príznaky preeklampsie pretrvávajú, rapídne sa zhoršujú a existuje šanca, že by mohli mať trvalý vplyv na plod, pristupuje sa k okamžitému predčasnému pôrodu, a to bez ohľadu na štádium vývoja plodu. Počas akéhokoľvek predčasného pôrodu môžu hroziť rozličné komplikácie s možnými fatálnymi následkami ako pre plod, tak i pre samotnú matku.

Preeklampsia znamená komplikácie aj pre zdravý a správny vývoj plodu. Keďže preeklampsia priamo súvisí s nedostatočnou funkciou placenty, a teda nízkym prísunom krvi, kyslíka a ďalších pre plod potrebných živín, medzi bežné následky preeklampsie patrí spomalený rast plodu. Vznikať môžu i rôzne stupne rastovej retardácie, ktoré môžu potenciálne končiť smrťou plodu.

Preeklampsia v tehotenstve príčiny

Ako predchádzať preeklampsii?

Riziko vzniku preeklampsie je znižované v prípade, že k vzniku tehotenstiev dochádza stále s tým istým partnerom. Avšak toto opatrenie nemusí zabezpečiť bezproblémový priebeh tehotenstva. Ak sa preeklampsia vyskytne počas jedného tehotenstva, je veľká pravdepodobnosť, že sa objaví i pri ďalšej gravidite. Existujú isté rizikové skupiny žien, ktoré majú nábeh na preeklampsiu, pričom v tomto prípade môže výskyt ochorenia ovplyvniť aj rodinná anamnéza. Ak sa preeklampsia objavila u matky, tety či sestry, je možné, že sa v rodine opäť vyskytne. Je preto veľmi dôležité o tejto skutočnosti informovať svojho lekára.

Preventívne sa v prípade možného rizika výskytu preeklampsie podáva tehotným ženám kyselina acetylsalicylová. Najväčší prínos pre zníženie pravdepodobnosti vzniku tohto tehotenského ochorenia, a eliminácie rizík pre plod vznikajúcich v jeho dôsledku, má podávanie uvedeného liečiva ešte pred 16. týždňom tehotenstva. Ženy so zvýšeným rizikom vzniku preeklampsie sa automaticky dostávajú do kategórie s potrebou intenzívneho sledovania. Primárnym opatrením je však absolvovanie pravidelných gynekologických prehliadok, na ktorých dochádza k meraniu krvného tlaku a kontroly obsahu bielkovín v moči.

Eklampsia a preeklampsia – rozdiely

Kým preeklampsia sa vyznačuje vysokým krvným tlakom v hodnotách 140/90, počas eklampsie dochádza k prudkému nárastu hodnôt nad 210/130. Eklampsia je akýmsi vyvrcholením preeklampsie, pre ktorú sú príznačné všetky vyššie uvedené prejavy preeklampsie, avšak k nim sa navyše pridružujú príznaky, ako záchvaty v kŕčoch, upadanie do bezvedomia či tzv. tonicko-klonické kŕče pripomínajúce záchvat epilepsie. Eklampsia špecificky napáda okrem obličiek aj srdcovo-cievnu a nervovú sústavu. Takéto zhoršenie zdravotného stavu vedie k život ohrozujúcim situáciám.

Strata vedomia môže nastať počas eklampsie nielen v tehotenstve, ale aj počas pôrodu. Kedykoľvek podobná situácia nastane, len málokedy si žena pamätá, čo sa udialo. Výpadky pamäti sú totiž neodlúčiteľnou súčasťou tohto ochorenia. Eklampsia je príznačná pre prvorodičky, avšak nemožno ju vylúčiť ani v súvislosti s opakovaným tehotenstvom. Najčastejšie sa objavuje v prípade viacpočetného tehotenstva.

Eklampsia si vyžaduje okamžitú intenzívnu starostlivosť lekárov a dôsledné pozorovanie tehotnej ženy. Komplikácie pri eklampsii môžu viesť k oslepnutiu, alebo fatálnym následkom v dôsledku zástavy dýchania. Liečenie eklampsie si v prvom rade vyžaduje zastavenie záchvatov podaním sedatív, dávky magnézia a kyslíka. Taktiež je potrebné sa zamerať na zníženie tlaku a príjem dostatočného množstva tekutín.

Keď dôjde k hospitalizácii pri preeklampsii, lekári spočiatku vyvíjajú snahu dotiahnuť tehotenstvo do štádia, v ktorom je zabezpečený úplný, resp. dostatočný vývin plodu na to, aby prežil mimo tela matky. Ak je však hospitalizovaná matka s eklampsiou, okamžite po stabilizovaní jej stavu dochádza k ukončeniu tehotenstva, a to bez ohľadu na vývinové štádium dieťatka. Po narodení sa dieťatko dostáva na dlhé týždne do rúk neonatologického oddelenia.

Eklampsia a preeklampsia – rozdiely

Preeklampsia v tehotenstve – skúsenosti

Diskutujúce mamičky poznamenali, že v súvislosti s preeklampsiou u nich prevažoval vysoký tlak, pre ktorý lekári ihneď spozorneli. Následne, keď došlo k zisteniu bielkovín vylučovaných močom, ihneď sa pristúpilo k liečbe. Viaceré ženy potvrdili, že liečba spočívala v užívaní antihypertenzívneho lieku – dopegytu, magnézia, prípadne liekov proti bolesti hlavy. Zopár z diskutujúcich tiež potvrdilo, že u nich toto ochorenie viedlo k predčasne vyvolanému ukončeniu tehotenstva, pričom zvýšený tlak a opuchy pominuli u niektorých pár dní po pôrode, zatiaľ čo u iných tento proces trval aj niekoľko týždňov.

Preeklampsia v tehotenstve skúsenosti Modrykonik

Preeklampsia v tehotenstve diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Preeklampsia i eklampsia sú veľmi vážnymi ochoreniami, ktoré môžu rýchlo zmeniť smerovanie tehotenstva a zdravotného stavu ženy v očakávaní. Je preto veľmi dôležité poznať všetky poznávacie črty týchto ochorení. Len tak totiž môže prebehnúť včasná diagnostika a prípadná liečba. Ďalšie zaujímavé informácie súvisiace s preeklampsiou sme zhrnuli v našej sekcii otázok a odpovedí, pričom akékoľvek dodatočné otázky či vaše skúsenosti môžete smerovať do sekcie komentárov pod článkom.

HELLP syndróm nemusí nevyhnutne súvisieť s preeklampsiou, no ak sa skloňuje v súvislosti s týmto vážnym ochorením, tak je to najčastejšie v rovine jej ťažšej formy. Prejavuje sa pocitmi nevoľnosti, zvracaním, bolesťami hlavy a v nadbruší, pričom tieto príznaky vznikajú v dôsledku poruchy funkcie pečene, rozpadu červených krviniek a nedostatku krvných doštičiek. Ak sa u tehotnej ženy diagnostikuje HELLP syndróm, najčastejším postupom je okamžité ukončenie tehotenstva prostredníctvom cisárskeho rezu a následné dôkladné liečenie a dlhodobé monitorovanie ženy.

Áno, neutíchajúce svrbenie môže byť náznakom tehotenskej preeklampsie. Aj napriek tomu, že svrbenie pokožky, a to najmä v oblasti tehotenského bruška, je v dôsledku postupného rozpínania úplne bežné, neprestajné svrbenie, na ktoré nezaberá ani hydratačný kozmetický prípravok, je príznakom hodným konzultácie so svojím lekárom.

Áno, ako pri každom ochorení, aj v prípade preeklampsie možno hovoriť o vymedzení rizikových skupín, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia. Patria sem napríklad prvorodičky alebo rodičky vyššieho veku, a to konkrétne nad 40 rokov, pričom u starších žien je v porovnaní s mladšími riziko výskytu preeklampsie zdvojnásobené. Preeklampsia sa však môže objaviť aj v dôsledku výraznejšieho časového odstupu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi pôrodmi, pričom riziková je najmä 10- a viacročná pauza. Preeklampsia sa však môže prejaviť aj u žien, u ktorých sa predošlé tehotenstvo ukončilo predčasným pôrodom. Rizikové skupiny sú aj ženy s obezitou, epilepsiou, ochoreniami obličiek či štítnej žľazy. Preeklampsiou môžu trpieť i tehotné ženy očakávajúce mužský plod, čo spôsobuje zvýšená hladina testosterónu.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.2%)