Veľkosť plodu podľa týždňov

Veľkosť plodu podľa týždňov alebo ako rastie bábätko v brušku

Počas tehotenstva žena navštevuje tehotenskú poradňu, v rámci ktorej dochádza nielen ku kontrole zdravotného stavu plodu a matky, ale tiež postupného vývoja bábätka v brušku. Lekári majú v tomto ohľade určité postupy, pomocou ktorých sa dopracúvajú k poznatkom o rýchlom, optimálnom alebo zaostalom raste plodu v maternici tehotnej ženy. Okrem všeobecnej dĺžky a hmotnosti plodu sa merajú aj ďalšie veličiny, ktorých hodnoty dopomáhajú k určeniu rýchlosti rastu, no tiež presnejšieho gestačného veku samotného plodu.

Publikované: 03.06.2024
Aktualizované: 03.06.2024
Obsah článku:

V našom článku sme si pripravili prehľad najdôležitejších informácií týkajúcich sa témy veľkosti plodu v brušku matky, pričom sme priemerné údaje o dĺžke a váhe plodu v jednotlivých týždňoch tehotenstva usporiadali do troch rozličných tabuliek rozdelených podľa tehotenských trimestrov. Je dôležité si uvedomiť, že sa uvedené údaje nemusia vzťahovať na každé vyvíjajúce sa bábätko, pretože každý plod rastie inou rýchlosťou. Navyše, na rast vplýva niekoľko rôznych faktorov, o ktorých si môžete taktiež prečítať v nasledujúcich odsekoch.

Meranie veľkosti bábätka v brušku

Bábätko v brušku sa v priebehu celého tehotenstva neustále vyvíja, a teda sa menia aj jeho základné veľkostné parametre. Rastie nielen do dĺžky, ale aj v rámci hmotnosti. Pomocou týchto veličín dokážu lekári určiť, či rastový proces plodu prebieha v poriadku. Na zhodnotenie správnosti vývojového procesu slúži sonografické vyšetrenie, a teda ultrazvuk, v rámci ktorého sa vykonáva tzv. fetálna biometria. Ide o premeranie anatomických vlastností plodu. Prostredníctvom pravidelného ultrazvukového vyšetrenia v tehotenskej poradni môže lekár posudzovať postupný vývoj bábätka, čo dopomáha aj v odhaľovaní odchýlok spôsobujúcich rastové vady. Na základe zistených rastových údajov sa dá presnejšie určiť aj gestačný vek plodu.

Prvé väčšie vyšetrenie spojené s meraním plodu podstupujú tehotné ženy v priebehu 10. až 14. týždňa, pričom takýchto ultrazvukov môže byť počas tehotenstva hneď niekoľko. Mnohí lekári vykonávajú aspoň päť morfologických vyšetrení, avšak tento počet môže byť odlišný v závislosti od konkrétneho lekára. Poznáme dva rôzne spôsoby zisťovania veľkosti plodu počas tehotenstva, pričom ich použitie závisí od týždňa gravidity, v ktorom sa tehotná žena aktuálne nachádza. Plod je merateľný približne od šiesteho týždňa. V tomto období sa sleduje tzv. CRL plodu (skratka z angl. crown rump length), a teda temeno-kostrčová vzdialenosť. Táto metóda nielenže dopomáha k určeniu dĺžky plodu, ale i k stanoveniu presného termínu pôrodu.

Temeno-kostrčová vzdialenosť sa plodu meria do 20. týždňa gravidity, pričom v ďalších štádiách tehotenstva sa pristupuje k metóde, ktorá už berie do úvahy aj dolné končatiny plodu. Dĺžka sa teda meria od temena až po nožičky. V tomto čase sa už bábätko viac hýbe, čo znamená, že poloha plodu môže počas vyšetrenia znemožniť zistenie presných rozmerov. Treba si však uvedomiť, že tak ako mimo tela matky, ani v brušku nerastie každé dieťa rovnakým tempom, a teda v rámci priemerných rozmerov, ktoré sa uvádzajú v tabuľkách, je potrebné rátať aj s určitými odchýlkami spôsobenými prirodzenými faktormi. Tie detailnejšie opisujeme v príslušnej časti článku.

Štádia tehotenstva – veľkosť bábätka v brušku

Merané veličiny a ich skratky

Okrem vyššie zmienenej temeno-kostrčovej vzdialenosti sa v rámci fetálnej biometrie pristupuje aj k meraniu iných veličín. Tieto veľkostné parametre spadajú pod vyšetrenia od 14. do 40. týždňa tehotenstva, pretože ich zmeranie si vyžaduje pokročilejšiu formu vývoja plodu. Patrí k nim napríklad priečny priemer hlavičky, tiež známy pod skratkou BPD (z ang. biparietal diameter), ktorý slúži na presnejšie stanovenie gestačného veku plodu. Viaže sa však na konkrétne obdobie gravidity, keď je najspoľahlivejším parametrom pre tento úkon, a to v rozmedzí 14. až 24. týždňa tehotenstva. Technika merania BPD sa môže v niektorých krajinách sveta líšiť. Na hlavičku bábätka sa vzťahuje aj ďalší parameter určujúci gestačný vek plodu, a to obvod hlavičky. Vo všeobecnosti sa používa skratka HC pochádzajúca z anglického pomenovania meranej veličiny – „head circumference“.

Okrem BPD je jedným z najpresnejších parametrov na určenie gestačného veku plodu FL (z ang. femur length), a teda dĺžka stehennej kosti. Kým BPD má presnosť ± 1,5 týždňa, pri dĺžke stehennej kosti ide o ± 2,8-týždňovú odchýlku. Aj meranie tejto veličiny sa vzťahuje na konkrétne obdobie tehotenstva, v ktorom je možné určiť aktuálny vývojový stupeň plodu najpresnejším spôsobom. Ide o štádium gravidity v rozmedzí 10. až 25. týždňa, pričom čím starší je plod, tým väčšmi klesá presnosť vekového určenia na základe dĺžky stehennej kosti.

Najnižšou spoľahlivosťou oplýva parameter so skratkou AC (z ang. abdominal circumference), a teda obvod brucha. No i napriek tomu, že určeniu gestačného veku plodu tento parameter nenapomáha, jeho význam sa prejavuje v určení predpokladanej hmotnosti plodu (EFW = estimated fetal weight). V tomto ohľade sa spolu s AC využíva aj spomínaná dĺžka stehennej kosti plodu. Predpokladanú hmotnosť dieťatka rieši lekár až v poslednom mesiaci tehotenstva, v ktorom sa v rámci ultrazvukových vyšetrení kontroluje aj uloženie plodu.

Vývoj plodu od 3. do 40. týždňa tehotenstva

Tabuľky veľkosti plodu podľa týždňov

Veľkosť plodu v tehotenstve patrí k faktorom, ktoré dokážu riadne rozhádzať nervový systém tehotnej ženy. Niektoré budúce mamičky totiž považujú tabuľkové údaje o dĺžke a hmotnosti prislúchajúce k danému týždňu gestačného veku bábätka za presný vzor, na základe ktorého by sa mal vyvíjať každý plod. Treba si preto vopred uvedomiť, že v tabuľkách sa uvádzajú priemerné hodnoty dĺžky a váhy plodov v konkrétnom týždni gravidity. Menšie odchýlky sú bežné a úplne prirodzené, pričom ani lekárom namerané hodnoty nemusia byť spoľahlivé. Niekedy sú totiž bábätká v brušku uložené v takých polohách, ktorá znemožňujú presné zmeranie ich veľkosti počas ultrazvukového vyšetrenia.

V nasledujúcich častiach článku sa nachádzajú tri tabuľky, do ktorých sme rozdelili jednotlivé priemerné údaje o hmotnosti a dĺžke plodu v konkrétnom týždni tehotenstva. Tabuľky sú rozdelené na základe troch trimestrov, pričom ku každému týždňu je uvedený aj istý druh zeleniny, ovocia alebo inej potraviny, ku ktorej je možné plod v danom gestačnom veku veľkostne pripodobniť. V súčasnej dobe existuje nespočetné množstvo mobilných aplikácií, ktoré túto informáciu ohľadom veľkosti plodu týždeň po týždni matkám ponúkajú, a to spolu s podrobným prehľadom o vývoji plodu v brušku a symptómoch, ktoré sa môžu u tehotnej ženy v aktuálnom týždni tehotenstva prejaviť.

Veľkosť vyvíjajúceho sa plodu v 1. trimestri tehotenstva

Ako sme už vyššie spomenuli, meranie je možné vykonávať od šiesteho týždňa tehotenstva, pričom koncom prvého trimestra sa mení pomenovanie vyvíjajúceho sa bábätka z „embrya“ na „plod“. Deje sa tak v 10. týždni, a to i v dôsledku vývojového štádia, počas ktorého plod začína nadobúdať ľudské črty. Do 13. týždňa tehotenstva prebieha jeden z najdôležitejších vývinových procesov, a to tvorba a vývoj orgánových sústav. V tomto období dochádza k výraznejšiemu rastu horných končatín v porovnaní s dolnými. V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú priemerné hodnoty dĺžky a hmotnosti plodu v priebehu prvého trimestra tehotenstva.

Veľkosť vyvíjajúceho sa plodu v 1. trimestri tehotenstva

Na základe uvedených údajov je možné konštatovať, že v období deviateho až 13. týždňa gravidity dochádza k zrýchlenému rastu, ktorý sa prejavuje aj na veľkom skoku v dĺžke a hmotnosti plodu. V priebehu jedného mesiaca totiž plod nadobúda takmer päťcentimetrovú dĺžku, pričom z hľadiska hmotnosti ide o váhový rozdiel cez 20 gramov. Pre jednoduchšiu predstavu o rastovom skoku si stačí veľkostne porovnať čerešňu a citrón. Spočiatku sa u plodov meria CRL, pričom táto vzdialenosť by mala po siedmom týždni presiahnuť hranicu jedného centimetra. V opačnom prípade sa plod považuje za príliš malý. V takýchto situáciách pristupujú lekári k ďalším vyšetreniam, pretože môže ísť o potenciálne mimomaternicové tehotenstvo značne ohrozujúce život tehotnej ženy.

Vývoj plodu v druhom trimestri

V druhom trimestri síce ustupujú tehotenské symptómy, čo vedie k pozvoľnejšiemu priebehu tehotenstva oproti prvému trimestru, avšak dochádza k vysokému nárastu v rámci hmotnosti i dĺžky plodu. Dôvodom je jednak zmena spôsobu merania plodu, ktorá prechádza od temeno-kostrčovej vzdialenosti na vzdialenosť medzi temenom a dolnými končatinami plodu, jednak pribúdanie svalovej hmoty. Tá začína obaľovať jednotlivé končatiny vyvíjajúceho sa bábätka. Medzi 21. až 24. týždňom tehotenstva dochádza k ďalšiemu vývoju vnútorných orgánov, pričom rast do dĺžky sa postupne spomaľuje.

Veľkosť vyvíjajúceho sa plodu v 2. trimestri tehotenstva

Zmenu spôsobu merania možno spozorovať na vyše 10-centimetrovom skoku v dĺžkových údajoch medzi 20. a 21. týždňom tehotenstva. Rovnako sa dá odvodiť aj vyššie spomenuté spomalenie rastu plodu do dĺžky počas neskorších týždňov druhého trimestra. Zatiaľ čo v rozpätí 14. až 20. týždňa tehotenstva plod každý týždeň narastie v priemere o 1,3 centimetra, medzi 21. až 24. týždňom dochádza k týždennému nárastu o 1,1 centimetra. Hmotnostne dochádza počas druhého trimestra k približne 720-gramovému prírastku, a to najmä v dôsledku obaľovania tela plodu svalovou hmotou. Aby si bolo možné tento podstatný rastový rozdiel lepšie predstaviť, stačí si vedľa seba umiestniť nektárinku a cuketu.

Veľkostný vývin plodu v treťom trimestri

Počas posledných mesiacov tehotenstva sa na príchod dieťatka pripravuje nielen tehotná žena a jej okolie, ale i samotný plod vo vnútri tela matky. Plodu dorastajú vlásky a mení sa koža, ktorá bude musieť neskôr zvládať podmienky „vonkajšieho sveta“. Bábätko v priebehu posledného trimestra dospieva do veľkostnej podoby, ktorú bude musieť rodička porodiť. Aj z dôvodu blížiaceho sa pôrodu pristupujú lekári v poslednom mesiaci tehotenstva počas ultrazvukového vyšetrenia k výpočtu predpokladanej váhy novorodenca (EFW). Veľkostné parametre plodu totiž vo veľkej miere vplývajú na priebeh pôrodného procesu.

Veľkosť vyvíjajúceho sa plodu v 3. trimestri tehotenstva

V posledných mesiacoch tehotenstva dochádza k rastu plodu do svojej novorodeneckej podoby, v ktorej prvýkrát uzrie svetlo sveta. Od 27. do 40. týždňa gravidity tak pribudne plodu viac ako 14 centimetrov dĺžky, pričom z hmotnostného hľadiska ide o vyše 2,5-kilogramový prírastok, čo si značným spôsobom odnášajú kríže tehotnej ženy, ktorá túto váhu nosí každý deň všade so sebou. Hlavne často nechápavému okoliu môže pomôcť prirovnanie veľkosti plodu v 40. týždni tehotenstva k veľkej tekvici využívanej na halloweenske vyrezávanie strašiakov. Samozrejme, v tabuľke uvádzame priemerné dĺžkové a hmotnostné hodnoty plodu v treťom trimestri, čo znamená, že finálna hmotnosť i dĺžka novorodenca môže byť podstatne odlišná. Vplýva na to viacero rozličných faktorov, ako genetika, pohlavie plodu, ale tiež etnický pôvod a návyky matky.

Priebežný vývoj plodu v tele matky vo forme animácie si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Odchýlky od tabuľkových údajov o prenatálnom raste plodu

Tri vyššie zobrazené tabuľky zohľadňujú priemerné hodnoty dĺžky a váhy plodu vzťahujúce sa na konkrétny týždeň tehotenstva. Odchýlky sú však veľmi bežné. Môže sa totiž stať, že dôjde k nepresnému výpočtu aktuálnej dĺžky tehotenstva z dôvodu posunutej ovulácie alebo nepravidelného menštruačného cyklu. Ultrazvuk taktiež nemusí byť spoľahlivý v určení gestačného veku plodu. Tieto poznatky totiž môže ovplyvniť kvalita sonografického prístroja, neprajná poloha plodu či pohyby plodu počas vyšetrenia, ktoré neumožňujú presné meranie jednotlivých parametrov dopomáhajúcich k určeniu aktuálneho týždňa tehotenstva.

Rozdiely biometrického merania však môžu prameniť aj vo výškových a hmotnostných vlastnostiach matky, pričom na veľkosť plodu má vplyv i jeho pohlavie. Rozdiely sú síce z hľadiska pohlavia dieťaťa zanedbateľné, no predsa existujú. Na veľkosť plodu vplývajú taktiež ochorenia, užívané lieky či životný štýl matky, ktorý môže v niektorých prípadoch zahŕňať užívanie škodlivých látok, ako tabak či drogy. Vo veľkej miere však ovplyvňuje tento faktor u plodov najmä genetická predispozícia a vrodené odchýlky. Hoci to, aký veľký bude plod, je predurčené aj z hľadiska etnicity. Bolo dokázané, že etnické skupiny z Ázie sú príznačné menšou veľkosťou plodu vzhľadom na gestačný vek, zatiaľ čo severoafrické sú podstatne väčšie ako plody europoidnej (bielej) rasy.

Z vyššieho vyplýva, že malé bábätko sa môže narodiť aj v dôsledku úplne bežných faktorov, ako sú výškové a hmotnostné parametre matky či etnický pôvod rodičov. Takéto deti sa rodia zdravé, pretože ich výživa bola po celú dobu tehotenstva dostačujúca. Niekedy však môže dochádzať k väčším odchýlkam od tabuľkových hodnôt vývoju plodu po týždňoch, čo môže znamenať, že plod zaostáva alebo príliš rýchlo napreduje vo vývojom procese.

Najmä v prípade zaostávania môže ísť o následky anémie, rubeoly alebo toxoplazmózy, pričom z vplyvov na vývoj plodu nie je vylúčená ani preeklampsie či placentárna nedostatočnosť. Vážne zaostávanie rastu plodu na svoj gestačný vek sa nazýva hypotrofia plodu, pričom tento stav zapríčiňuje najmä škodlivý životný štýl matky, ale i rozličné ochorenia srdcového alebo hematologického typu. Hypotrofia môže vzniknúť aj v dôsledku problémov pohlavného ústrojenstva tehotnej ženy.

Približná veľkosť plodu od 1. do 9. mesiaca

Veľkosť plodov pri viacpočetnom tehotenstve

Veľkosť plodov sa v prípade viacpočetného tehotenstva môže líšiť. Ani identické dvojčatá či trojčatá nebudú disponovať rovnakou váhou či identickou dĺžkou. Menšie rozdiely sú z tohto dôvodu úplne normálne. Podstatné diferencie vo veľkosti plodov však môžu naznačovať prítomnosť nejakého problému, ktorý spôsobuje nedostatočný príjem živín u rastovo zaostávajúceho plodu. Takéto disproporcie vo veľkosti plodov môže spôsobovať chyba vo funkcii placenty, prietoku krvi pupočníkovou cievou či iná reštrikcia vo vývine jedného z plodov.

Najmä u jednovaječných dvojčiat môže vzniknúť tzv. transfúzny syndróm, v dôsledku ktorého dochádza k nerovnováhe v prijímaní a vracaní krvi do placentového krvného riečiska. Jedno dvojča má až príliš veľa krvi, kdežto druhému sa z riečiska nedostáva toľko krvi, koľko by potrebovalo. Kým u toho z nadbytkom krvi vznikajú problémy so zaťaženým srdcom a obličkami, u dvojčaťa s nedostatkom krvi dochádza k podvýžive, a teda je možné pozorovať podstatné diferencie v ich veľkostných parametroch.

Nezhody vo veľkosti plodu a jeho gestačnom veku – skúsenosti

Na základe diskusných fór možno konštatovať, že často dochádza k odchýlkam vo veľkosti plodu v dôsledku chybného určenia jeho gestačného veku. Diskutujúce poznamenali, že stačí, ak došlo k oplodneniu počas nepravidelného menštruačného cyklu, na základe ktorého je ťažké vyrátať presný dátum počatia. Nepresné údaje, ktoré vedú k stresujúcim situáciám ohľadom nedostatočnej veľkosti plodu vzhľadom na aktuálny gestačný vek, sú úplne bežné. Samozrejme, tieto nepresnosti vytvárajú obavy, ktoré sú, ako matky po pôrode zisťujú, často zbytočné. Práve z tohto dôvodu sa pri tabuľkách s veľkostnými hodnotami plodu uvádza upozornenie na to, že tabuľky disponujú priemernými údajmi, pričom isté odchýlky sú normálne.

Veľkosť plodu podľa týždnov skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Správny vývoj plodu je veľmi dôležitý pre ďalší rast dieťatka mimo tela matky. Aj z tohto dôvodu je podstatné, aby tehotná žena pravidelne navštevovala tehotenskú poradňu a podstupovala jednotlivé vyšetrenia, ktoré dopomáhajú k zisteniu akýchkoľvek vývojových vád. V našom článku sme sa zamerali na veľkosť plodu týždeň po týždni, pričom dané priemerné údaje sme zhrnuli v tabuľkách rozdelených na základe jednotlivých trimestrov. Okrem konkrétnych hodnôt sme sa tiež venovali možným dôvodom odchýlok v raste plodu, pričom sme uviedli aj niekoľko rozličných veľkostných parametrov, na ktoré sa lekári pri ultrazvukových vyšetreniach zameriavajú. Ďalším zaujímavým informáciám sme venovali priestor v sekcii otázok a odpovedí. Akékoľvek pripomienky, skúsenosti s fetálnou biometriou či otázky k danej téme sú vítané v komentároch.

Počas tehotenstva bežne žena priberie 10 až 15 kilogramov. Samozrejme, tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako metabolické procesy a genetika ženy. Čo sa týka podielu zvyšujúcej sa váhy rastúceho bábätka na priberaní tehotnej ženy, ide o podstatný podiel. Okrem plodu však na hmotnosť ženy vplýva aj placenta, plodová voda, zväčšená maternica, vyšší objem krvi, napĺňanie prsných žliaz, pribúdajúci tuk či mimobunková tekutina.

Ak lekár na základe ultrazvukových vyšetrení zistí, že plod v raste zaostáva alebo napreduje príliš rýchlo, započína proces hľadania príčiny tejto odchýlky. Na základe ďalších poznatkov o vzniknutom probléme sa potom volí konkrétne riešenie. Avšak v situáciách, keď zlyhávajú orgánové sústavy zabezpečujúce prísun živín k plodu, lekári často volia predčasné ukončenie tehotenstva.

Tento pojem opisuje stav, pri ktorom dochádza k podstatnému, a teda i niekoľkotýždňovému zaostávaniu rastového procesu plodu, a to z hľadiska dĺžky alebo hmotnosti. Plod sa v tomto stave považuje za príliš malý vzhľadom na svoj gestačný vek. Zaostávanie v raste môže byť proporcionálne alebo disproporcionálne. Prvý typ retardácie sa týka plodov, ktoré sa vyvíjajú príliš pomaly dĺžkovo i hmotnostne, kdežto disproporcionálny typ zaostávania sa viaže na nepomer hmotnosti a dĺžky daného plodu. Oba typy vnútromaternicovej rastovej retardácie majú svoje príčiny, ktoré majú často pôvod v chromozomálnych vadách alebo iných genetických poruchách odzrkadľujúcich sa na vývojovom procese plodu. Vylúčený však nie je ani vplyv materského faktora na vznik takejto rastovej reštrikcie, pričom chyba môže byť v nedostatočnosti placenty, viacpočetnom tehotenstve, podvýžive alebo ochorení matky.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(92%)