Spermiogram

Spermiogram: Teratozoospermia, Azoospermia – výsledky, hodnoty, vysvetlivky

Vývoj spoločnosti ovplyvňuje každodenný život človeka v rôznych aspektoch, no čím ďalej, tým horšie znáša tieto zmeny ľudské telo. Nadmerné množstvo stresu, nedostatočný príjem zdravej stravy bez zbytočných chemických látok a konzervantov, málo pohybu či užívanie telu škodiacich substancií, ako je alkohol, cigarety či drogy. Vymenované faktory spolu často súvisia, a teda vplývajú na ľudský organizmus súčasne, čo má omnoho väčší a citeľnejší dopad na všeobecné zdravie tela. Platí to aj v prípade plodnosti. Rok čo rok sa zvyšuje počet párov, ktoré majú ťažkosti s otehotnením, pričom takmer v polovici prípadov je potvrdený problém na strane muža. Aj z tohto dôvodu je potrebné podstúpiť vyšetrenie nazývané spermiogram, ktoré dokáže odhaliť presnú príčinu neúspešných snáh partnerov.

Publikované: 15.04.2024
Aktualizované: 15.04.2024
Obsah článku:

Aby sa mužskí partneri vyvarovali zbytočného stresu pred podstúpením spermiogramu, pripravili sme si článok zameriavajúci sa nielen na všeobecnú charakteristiku tohto vyšetrenia, ale aj jeho priebeh či možné výsledky. Taktiež prinášame prehľad rôznych faktorov, ktoré prispievajú k zlým výsledkom, no tiež tých s pozitívnym účinkom na spermiogram. Ozrejmíme i jednotlivé vlastnosti spermií a mužského ejakulátu, ktoré rozhodujú o miere plodnosti muža.

Čo je to spermiogram?

Ide o laboratórne vyšetrenie plodnosti u muža, ktoré je založené na skúmaní odovzdanej vzorky mužského ejakulátu, konkrétne jednotlivých vlastností poskytnutého materiálu. Ide najmä o črty, ako objem, pH ejakulátu, či koncentrácia a tvar spermií. V prípade, že nedochádza k úspešnému počatiu, vyšetrenie spermiogramu je v porovnaní s ženskými gynekologickými vyšetreniami plodnosti rýchlejšie, jednoduchšie, menej bolestivé, ba dokonca lacnejšie. Aj z tohto dôvodu by sa malo uprednostniť vykonanie spermiogramu pred akýmikoľvek bolestivými vyšetreniami ženského pohlavného ústrojenstva. Toto vyšetrenie však neslúži len na zisťovanie miery plodnosti, ale tiež na kontrolu úspešnosti absolvovanej vazektómie.

Neschopnosť počať bábätko môže mať rôzne príčiny, ktoré zo štatistického hľadiska až v 30 % prípadov prináležia žene, pričom rovnaké percento prislúcha aj problémom na strane muža. Na základe štatistík sa tiež zistilo, že v 30 % prípadov neúspešné pokusy o otehotnenie ovplyvňujú obe zúčastnené strany. Zvyšných 10 % možno pripísať nezisteným príčinám.

Čo sa týka mužov, ich neplodnosť môže tkvieť v rozličných faktoroch. Niektoré, ako príjem škodlivých látok či nezdravej stravy, nedostatok pohybu, užívanie niektorých liekov, množstvo stresu či prehrievanie v oblasti lona, môžu muži nejakým spôsobom ovplyvniť, kdežto iné nemožno nijak zmeniť. K nim patria napríklad genetické a hormonálne poruchy, imunologické príčiny či pretrvávajúce vplyvy dávnejšie prekonaných chorôb. Aj z tohto dôvodu sa po zistení neplodnosti vykonávajú ďalšie nadväzujúce vyšetrenia, ktoré majú za úlohu priblížiť a ozrejmiť jej príčiny.

Analýza semena

Ako prebieha vyšetrenie spermiogramu?

Priebeh vyšetrenia plodnosti u mužov je jednoduchší ako u žien. Primárne sa zvyknú u mužov vykonávať urologické prehliadky brušnej a bedrovej oblasti, pričom dôležitá je aj kontrola prostaty. Vykonáva sa odber krvi a skúmanie vzorky moču, na základe čoho je možné vylúčiť prítomnosť infekcie, ktorá by mohla spôsobovať problémy s plodnosťou. Následne prichádza na rad proces odberu neskôr skúmaného semena, pričom táto časť je plne v rukách muža. Väčšina kliník umožňuje dvojakú formu odovzdania vzorky, a to v domácom prostredí alebo priamo na klinike v diskrétnej miestnosti špeciálne vytvorenej pre tento intímny úkon. Ak sa muž rozhodne vykonávať masturbáciu na získanie vzorky ejakulátu doma, je potrebné sa vopred informovať na konkrétnej klinike, aký časový horizont má k dispozícii pacient medzi „odberom“ a bezpečným odovzdaním vzorky.

Niektoré zariadenia dávajú pacientovi pol hodinu až hodinu, kým iné stanovujú dvojhodinovú dobu na odovzdanie neznehodnotenej vzorky. Ejakulát musí byť uzavretý v sterilnej nádobe, ktorá neobsahuje žiadne zvyšky dezinfekčných či iných látok. Tento aspekt nie je potrebné riešiť, ak dochádza k masturbácii v príslušnej miestnosti na klinike. Pri odbere ejakulátu treba dodržiavať základné hygienické opatrenia, ako je umývanie rúk a sprcha pred samotným úkonom. Akýkoľvek spôsob výronu by nemal prebehnúť dva až päť dní pred poskytnutím vzorky na spermiogram. Výsledok môže byť totiž pri nedostatočnom alebo príliš dlhom celibáte skreslený z dôvodu nepomeru medzi starými a novými spermiami.

Vyhodnotenie poskytnutej vzorky trvá približne hodinu, pričom tento časový horizont je ovplyvnený najmä hodinovým oknom potrebným na skvapalnenie ejakulátu a vykonanie potrebných kontrol vzorky v takejto podobe. V takejto forme je možné vykonať oveľa detailnejšie vyšetrenie makroskopického i mikroskopického charakteru na základe stanovení WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie). Niektoré špecializované zariadenia poskytujú možnosť sledovania spermiogramu prostredníctvom externého LCD displeja. Zväčša je však spermiogram spolu s výsledkami pacienta odovzdaný na USB kľúči.

Skúmané a hodnotené aspekty mužského ejakulátu a spermií

Plodnosť sa vyhodnocuje na základe niekoľkých rôznych aspektov súvisiacich nielen so samotným ejakulátom, ale najmä spermiami. Ejakulát sa skúma z hľadiska prvotného vzhľadu, objemu, klzkosti a miery pH, kdežto u spermií sa hodnotí ich počet, pohyblivosť, vitalita a tvar. Vo všeobecnosti sa tiež skúma, či sú v poskytnutej vzorke ejakulátu prítomné rozličné leukocyty, prvoky, baktérie či iné cudzorodé látky. Pravdepodobnosť úspešného otehotnenia sa mení na základe zistených hodnôt menovaných vlastností ejakulátu a mužských pohlavných buniek.

Spermiogram koncentrácia spermií

Aj na vzhľade záleží

V prvom rade sa vždy hodnotí celkový vzhľad ejakulátu. Táto časť vyšetrenia prebieha ihneď po získaní odobratej vzorky, pričom sa zameriava najmä na sfarbenie. Za normálnu sa považuje biele až žltkasté zafarbenie, kdežto akýkoľvek náznak prítomnosti krvi vyžaduje ďalšie vyšetrenia z dôvodu podozrenia na výskyt infekcie v pacientovom tele. To isté platí aj v prípade, že v ejakuláte lekár zaznamená počas vyšetrenia akékoľvek konzistenčné odchýlky od normálneho vzhľadu mužského ejakulátu.

Zisťovanie objemu a viskozity ejakulátu až po skvapalnení

Nasledujúce hodnotenia prebiehajú po skvapalnení odovzdanej vzorky ejakulátu. Tento proces sa viaže na približne polhodinový časový horizont. Aby sa zistil presný objem materiálu, je potrebné kvapalný ejakulát extrahovať do injekčnej striekačky s mierkou. Za normu v objeme ejakulátu je považované rozpätie dvoch až šiestich mililitrov. Sleduje sa tiež viskozita, resp. klzkosť ejakulátu. Skúma sa rýchlosť, akou ejakulát tečie, no nie konkrétne v rýchlostných hodnotách. Skôr sa hľadí na spôsob, akým odkvapkáva ejakulát z pipety. Ak ejakulát formuje kvapôčky, klzkosť je optimálna. O zvýšenej klzkosti utvrdzuje lekárov vzorka mužského ejakulátu, ktorá počas vytekania z pipety vytvára ťahavé, približne dvojcentimetrové vlákna.

Hodnota pH rozhoduje o prežití spermií

Oveľa dôležitejším a vplyvnejším faktorom v otázke plodnosti je pH ejakulátu. Na zhodnotenie tohto aspektu je využívaný klasický pH papierik, na ktorý stačí naniesť len jednu kvapôčku odovzdanej vzorky. Optimálne pH mužského ejakulátu by sa malo nachádzať nad hranicou 7,2, čo predstavuje zásadité hodnoty. Ak sa zistí, že ejakulát má pH v kyslých hodnotách, čiže nižších ako 7, je pravdepodobné, že je chyba v organizme, ktorý nevytvára optimálne prostredie pre prežitie spermií. Tie totiž neznášajú kyslosť. Na túto vlastnosť ejakulátu vplýva ako prostata, tak i semenné vačky muža. Kým prvý spomínaný orgán má na starosti produkciu kyslých výtokov, semenné vačky vytvárajú zásadité sekréty. Ak nedochádza k tvorbe rovnováhy, kyslosť ejakulátu sa zvyšuje, a tým pádom zabíja úplne zdravé spermie schopné oplodnenia vajíčka.

Spermie chvostík

Čím väčšia koncentrácia spermií, tým lepšie

Táto vlastnosť sa viaže na spermie, konkrétne na ich množstvo obsiahnuté v odovzdanej vzorke mužského ejakulátu. V oblasti plodnosti ide o omnoho dôležitejšiu hodnotu spermiogramu ako je objem ejakulátu. Výsledky sa získavajú dvomi rôznymi spôsobmi, a to buď špeciálnym analytickým prístrojom, alebo Maklerovou komôrkou, ktorý funguje za pomoci oveľa presnejšieho, ale i zdĺhavejšieho systému. Kvapka vzorky sa umiestni na špeciálnu komôrku so štvorčekmi, ktoré neskôr slúžia na jednoduchšie počítanie koncentrácie spermií za pomoci mikroskopu. Podobný spôsob sa využíva aj pri manuálnom počítaní krvných buniek. Výpočty s pomocou Maklerovej komôrky sa odporúča zopakovať niekoľkokrát, aby bolo isté, že je výsledok spoľahlivý.

Je vhodné, ak sa táto vlastnosť skúma na základe dvoch rôznych vzoriek poskytnutých v rozličnú dobu v priebehu jedného dňa. Miera plodnosti je vysoká, ak sa v jednom mililitri ejakulátu nachádza aspoň 50 miliónov spermií. Ak ich počet v spermiograme nedosahuje hodnoty nad 15 miliónov spermií v jednom mililitri mužského ejakulátu, miera plodnosti je extrémne nízka, a teda existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, že dôjde k prirodzenej forme počatia.

Pohyblivosť a vitalita ako najdôležitejšie vlastnosti spermií

Vyšetrenie pohyblivosti spermií by sa malo vykonávať do jednej hodiny od odberu vzorky, pričom na základe zistených hodnôt spermiogramu sa pohyblivosť spermií konkrétneho pacienta kategorizuje do štyroch skupín stanovených WHO. Kým kategória A označuje rýchle spermie, do kategórie B patria spermie s pomalým pohybom. Na základe tabuľkových hodnôt WHO v kategórii C sú spermie, ktoré nesmerujú nikam a ich pohyb pripomína akýsi kolotoč krútiaci sa dokola na tom istom mieste, zatiaľ čo do kategórie D sa zo zdravotníckeho hľadiska zadeľujú nepohyblivé mužské pohlavné bunky.

Čím väčšie percento spermií v rámci skúmanej vzorky ejakulátu tvorí kategóriu A, prípadne B, tým vyššia je miera plodnosti u pacienta. Ak viac ako štvrtina spermií oplýva rýchlym pohybom, pohyblivosť spermií sa považuje za normálnu. To isté platí aj v prípade, že aspoň polovica spermií je rýchlo alebo pomaly sa pohybujúca. V momente, ako sa nadpolovičná väčšina spermií kategorizuje ako nepohyblivá, začne sa kontrolovať vitalita, a teda životaschopnosť spermií. Ide o percentuálnu hodnotu predstavujúcu počet živých spermií vo vzorke ejakulátu. Mŕtve spermie sa odlišujú od živých tak, že sa k ejakulátu pridá špeciálne farbivo, ktoré dokážu prijať len spermie s narušeným obalom, a teda neživé pohlavné bunky.

Pohyblivosť spermií

Rozhoduje aj morfológia pohlavných buniek

V rámci morfológie spermií sa skúma ich tvar, ktorý môže nadobudnúť isté odchýlky od normálneho tvaru pozostávajúceho z jednej hlavičky a jedného bičíka. Prihliada sa aj na dĺžku spermií. Nezdravé mužské pohlavné bunky môžu mať deformácie v podobe viacerých hlavičiek či bičíkov, poškodenia obalu alebo samotnej hlavičky, ktorá v sebe nesie otcovské DNA. Na tvary spermií a ich zodpovedanie norme sa nahliada veľmi prísnym spôsobom, a preto je optimálnym výsledkom spermiogramu aspoň 60-percentný podiel spermií normálneho tvaru v poskytnutej vzorke ejakulátu.

Spermiogram a jeho možné výsledky

Existuje zopár rôznych scenárov, ako môže podstúpenie spermiogramu dopadnúť. V najlepšom prípade bude stanovená normospermia, čo znamená, že všetky vyššie uvedené skúmané aspekty sú v dokonalej norme, a teda neschopnosť počať bábätko nie je spôsobená problémom na mužskej strane. Potom však prichádzajú diagnózy, ako oligozoospermia, ktorá zodpovedá stavu, v ktorom je v ejakuláte zistená nízka koncentrácia spermií, alebo astenozoospermia, čo je problém s pohyblivosťou spermií.

Výsledkom spermiogramu môže byť aj stav nazývaný teratozoospermia. Táto diagnóza opisuje stav, pri ktorom je v ejakuláte prítomných nadmerne veľa poškodených alebo inak norme nezodpovedajúcich spermií. Lekári niekedy zisťujú u mužov nekrozoospermiu, čo vo veľkej miere ovplyvňuje akékoľvek budúce snahy o otehotnenie, keďže sa v ejakuláte našli len mŕtve spermie. Podobne pesimistická je i diagnóza azoospermia, z ktorej vyplýva, že v odobratej vzorke ejakulátu nebolo možné nájsť žiadne spermie. Často sa však môže stávať, že je u muža zistených viacero nepriaznivých výsledkov v rôznych skúmaných oblastiach, čo vedie lekárov ku kombinovanej diagnóze, a teda zlúčeniu niekoľkých menovaných diagnóz do jedného nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý bráni v počatí potomstva.

Azoospermia počet spermií

Opatrenia na zlepšenie výsledkov spermiogramu

Spermiogramu by malo vždy predchádzať všeobecné vyšetrenie jednotlivých častí mužského pohlavného ústrojenstva, aby bolo možné vopred zistiť vplyvy akýchkoľvek ochorení na plodnosť muža. Takéto choroby by sa totiž mohli odzrkadliť na zlých výsledkoch spermiogramu, čomu je lepšie sa vyhnúť. Ak už však došlo k nepriaznivým zisteniam po absolvovaní vyšetrení mužského ejakulátu a spermií, pacient by mal do svojho každodenného života zaradiť viacero zdrojov vitamínov B12, C a E, ale i minerálov, ako je zinok a selén. Priaznivo vplýva na plodnosť aj kyselina listová či koenzým Q10.

Kvalitu spermií je možné zvýšiť príjmom vyváženej stravy v podobe kvalitných produktov. Na zlepšenie výsledkov spermiogramu je vhodné podstúpiť komplexnú zmenu životného štýlu, ktorý by mal disponovať vyváženým množstvom pohybu, spánku a oddychu. Pozitívne tiež vplýva voľné oblečenie, ktoré zamedzuje prehrievaniu pohlavného ústrojenstva muža. Z tohto hľadiska je dobré eliminovať aj chodenie do teplých kúpeľov a sáun. Samozrejmosťou by malo byť obmedzenie príjmu škodlivých látok, akými sú alkoholické nápoje, cigarety či drogy, pričom na plodnosť môžu vplývať tiež chemické látky, ako rôzne typy pesticídov a ťažkých kovov.

Spermiogram – skúsenosti

Diskusné fóra sú plné veľkého počtu rozličných skúseností a diagnóz, čo svedčí o tom, že mužská plodnosť je dlhodobo sa zhoršujúcim problémom. Na základe príspevkov diskutujúcich je však možné konštatovať, že množstvo spermií a ich pohyblivosť je možné po zistení nepriaznivých výsledkov zlepšiť zmenou životného štýlu a aplikovania liečiv s pozitívnym účinkom na plodnosť. Ide najmä o výživové doplnky, ako Folandrol či Zinkosel, no pomôcť môže aj čaj z kotvičníka zemného, ktorý sa považuje za prírodný liek na mužskú potenciu. Viaceré diskutujúce potvrdili, že po užívaní menovaných doplnkov u nich došlo k zlepšeniu vo výsledkoch počas nasledujúceho kontrolného spermiogramu. Treba si však uvedomiť, že nie všetky diagnózy je možné zažehnať zmenou životosprávy a užívaním vitamínov.

Spermiogram skúsenosti Modrykonik

Spermiogram diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Ako ženské zdravie, tak i to mužské vo veľkej miere ovplyvňuje schopnosť páru otehotnieť. Aj preto je veľmi dôležité, aby sa čo najviac šírila osveta o vyšetreniach plodnosti u mužov. Vykonávanie spermiogramu nijakým spôsobom nepoškodzuje mužskú hrdosť, pretože ide o úplne bežné vyšetrenia, ktoré by mal podstúpiť každý muž, ktorému sa s partnerkou nedarí počať dieťa. Všetky dôležité informácie k tejto problematike sú obsiahnuté v našom článku, kdežto pre ďalšie zaujímavosti sme vyradili priestor v sekcii otázok a odpovedí. Na čitateľské otázky, prípadné skúsenosti či iné pripomienky je k dispozícii priestor v komentároch pod článkom.

Základnú analytickú formu spermiogramu vykonávajú špecializovaní lekári, ako urológovia, gynekológovia či andrológovia (zdravotní odborníci zameriavajúci sa na mužskú neplodnosť). Detailnejšie testy, ktoré sú z finančného hľadiska o niečo väčšou záťažou pre pacienta, je možné absolvovať v centrách asistovanej reprodukcie. Takéto zariadenia je možné na našom území nájsť najmä v krajských mestách, ako Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica či Košice.

Cena spermiogramu vo veľkej miere závisí od toho, či vyšetrenie podstupuje muž z vlastnej vôle, alebo prichádza s lekárskym odporúčaním. Ak pacienta pošle na spermiogram lekár, základnú formu vyšetrenia prepláca príslušná zdravotná poisťovňa. V prípade, že ide o svojvoľné podstúpenie vyšetrenia, pacient si hradí plnú sumu z vlastného vrecka. Na cenu však vplýva najmä obsah vyšetrenia. Základná forma spermiogramu, ktorá obsahuje všetky v článku menované hodnotené aspekty mužského ejakulátu a spermií, vyjde na sumu vo výške niekoľkých desiatok eur, kdežto komplexnejšie vyšetrenie môže cenu zvýšiť aj na úroveň viac ako 200 eur. (04/2024)

Čo sa týka ďalších vyšetrení, ktoré je vhodné podstúpiť po zistení neplodnosti, ide o také, ktoré odhaľujú príčinu tohto javu v mužskom organizme. Najčastejšie sú to rozličné imunologické vyšetrenia, no tiež genetické či hormonálne, pričom sa často vyšetruje aj moč po ejakulácii. Niektoré vyšetrenia tiež fungujú na princípe odberu semenníkového tkaniva či ejakulátu priamo z mužského pohlavného ústrojenstva, a teda nie masturbáciou, ako to je počas spermiogramu.

Na množstve, resp. objeme ejakulátu v prípade úspešného oplodnenia nezáleží. Oveľa väčšiu váhu má kvalita mužského materiálu a čo najlepší stav spermií. Je však pravda, že čím väčší je objem, tým väčšie množstvo spermií sa v ňom nachádza, čo vedie k zvýšenej pravdepodobnosti výskytu dostatočného počtu životaschopných pohlavných buniek, ktoré dokážu dozreté vajíčko v ženskom tele oplodniť.


Komentáre
KiJoLa 18.Apr.2024
Naše skúsenosti so spermiogramom sú veľmi pozitívne. Dostali sme potrebné informácie, vďaka špecializovanej reprodukčnej klinike Repromeda bolo vyšetrenie pomerne príjemné a 100% bez bolesti :) Manžel sa síce obával, ale napokon povedal že to bolo nič :) užíval kotvičník aj macu, nejaký preparát od nich a po kontrolnom odbere po 4 mesiacoch bol oveľa lepší a po necelých 3 mesiacoch som otehotnela

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.4%)