Predčasne narodené deti

Predčasne narodené deti. Predčasný pôrod v 25. týždni môže mať následky

Problematika predčasne narodených detí je veľmi komplexná. Samotná svetová medicína (pediatria, neonatológia) stále prichádza s novými poznatkami a zisteniami z tejto oblasti. Tie súvisia s dôvodmi a príčinami predčasných pôrodov, vývojom predčasne narodených detí, starostlivosťou i následkami, ktoré predčasný pôrod na deti môže mať. Počet predčasne narodených detí stále stúpa. Pre budúcich rodičov môže byť predčasný pôrod šokujúci, stresujúci a plný obáv. Ide totiž o stav, ktorý je považovaný za rizikový a navyše ide o veľmi citlivú tému. Kedy je dieťa donosené a kedy sa naopak považuje za predčasniatko? Aký majú predčasne narodené deti vývoj?

Publikované: 17.05.2023
Aktualizované: 27.11.2023
Obsah článku:

Predčasne narodené deti alebo predčasniatka v rámci pôrodnosti zaznamenávajú stále zvýšený nárast. Napríklad na Slovensku sa štatisticky každé deviate dieťa narodí predčasne. Ročne sa na svete v priemere narodí až 15 miliónov detí v predčasnom termíne. Veľkým rizikom je v tomto prípade stále mortalita – úmrtnosť predčasne narodených detí alebo ďalšie dlhodobé následky. Je štatistickým faktom, že vďaka novým technológiám, množstvu nových znalostí a vyššej odbornosti lekárov, sa darí celosvetovo úspešne zachraňovať životy predčasne narodených novorodencov. Čo znamená, ak sa dieťa narodí predčasne? Čo je to gestačný týždeň v tehotenstve?

Predčasne narodené dieťa – predčasniatko

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za predčasne narodené dieťa každého novorodenca, ktorý sa narodí skôr ako je ukončený 37. gestačný týždeň. Gestačný vek je vek bábätka – plodu, ktorý dovŕšilo v brušku (maternici). Počíta sa od prvého dňa skončenia riadnej menštruácie. Najväčšie riziko predstavuje predčasný pôrod z pohľadu rizika úmrtia nedonosených detí alebo vznik trvalých následkov. Dieťa je riadne donosené v 40. gestačnom týždni.

Platí, že čím je nižší gestačný týždeň, tým je riziko komplikácií u predčasne narodeného dieťaťa vyššie. Čím kratšie tehotenstvo trvá, tým je bábätko menej zrelé. Tým, že dieťatko nestihlo ešte dostatočne dozrieť v maternici, vyžaduje si špeciálnu starostlivosť. Najväčšiu skupinu predčasniatok predstavujú novorodenci narodení v 34. až 36. gestačnom týždni. Ide o skupinu ľahko, resp. hranične nezrelých novorodencov, ktorí väčšinou dosahujú hmotnosť donosených detí, no napriek tomu predčasný pôrod u nich môže spôsobiť viacero komplikácií. Stav novorodencov možno hodnotiť na základe gestačného veku nasledovne:

 • ľahko alebo hranične nezrelé – 32. – 36. gestačný týždeň,
 • veľmi nezrelé – 28. – 31. gestačný týždeň,
 • extrémne nezrelé – pred 28. gestačným týždňom.

Pozitívom pokroku v medicíne a špeciálne v neonatológii je, že zatiaľ čo v 90. rokoch sa za života neschopný považoval plod pred ukončením 30. gestačného týždňa s hmotnosťou menej ako 1 000 g, dnes sa táto hranica posunula až na 24. gestačný týždeň a hmotnosť plodu nad 500 g. V niektorých krajinách sa dokonca darí túto hranicu posúvať ešte nižšie, čo prispieva k záchrane aj extrémne nezrelých detí.

Predčasniatko

Predčasne narodené deti v 28. týždni a skôr

Gestačný vek, teda vek, ktorý dieťatko dosiahlo v maternici, je veľmi často určujúci pre prežitie a následné komplikácie nezrelých detí. Práve vo vzťahu ku kratšej dobe trvania tehotenstva, ktorej následkom sú predčasné pôrody sa medicína orientuje čoraz viac na prognózovanie detí, ktoré sa narodia pred 28. gestačným týždňom (extrémne nezrelé).

Predčasne narodené deti sú v tomto období veľmi chudé – často až kostnaté, keďže ich pôrodná hmotnosť je zvyčajne extrémne nízka pod 1 kg. Štatisticky je hmotnosť novorodenca do 2,5 kg považovaná za nízku, pod hranicou 1,5 kg ide o veľmi nízku hmotnosť bábätka. Čím je pôrodná hmotnosť nižšia, tým je vyššie riziko chorobnosti, komplikácií či dokonca úmrtnosti u novorodencov. Predčasný pôrod v 25. týždni či dokonca v 24. týždni, resp. predčasný pôrod v 6. mesiaci, predstavujú pre novorodenca vysoké riziko súvisiace s nezrelosťou všetkých systémov v organizme. Takéto deti môžu byť považované za „fetálne“ alebo ich pôrodná hmotnosť je hodnotená ako veľmi extrémne nízka (pod 750 až 500 g).

Vyžadujú si okamžitú starostlivosť, umiestnenie do inkubátora a vytvorenie podmienok, ktoré im umožnia dosahovať ďalší vývin. 24 hodín denne je potrebné monitorovať ich životné funkcie, aby sa sledovali prípadné komplikácie a bolo možné okamžite reagovať. Najväčším problémom u predčasniatok je nezrelosť ich orgánov. Ak ich orgány nefungujú správne, môže to spôsobiť závažné zdravotné komplikácie, vznik chronických ohorení alebo až smrť. Najčastejšie ide o problémy s dýchaním, trávením, činnosťou srdiečka, kolísaním krvného tlaku alebo problémy s imunitným systémom. Objavujú sa aj poruchy rastu a časté infekcie. Vyskytuje sa u nich bežne novorodenecká žltačka, ktorej priebeh je komplikovanejší a trvá dlhšie. U takto skoro predčasne narodených detí je tiež vyššie riziko výskytu retardácie, mozgovej obrny, hyperaktivity alebo porúch pozornosti.

Predčasne narodené deti v 28. týždni a skôr

Predčasne narodené deti v 36. týždni

Predčasne narodené deti v 35. týždni, resp. 32. až 36. gestačnom týždni sú považované za ľahko alebo hranične nezrelé. Taký predčasný pôrod v 8. mesiaci, teda 32. týždni, je považovaný za hraničný. To neznamená, že v prípade takéhoto hraničného termínu nie je potrebná zvýšená starostlivosť. Stále je takýto pôrod charakterizovaný ako predčasný, takže rizikový. Je však vyššia pravdepodobnosť, že dieťa v inkubátore strávi podstatne menej času a riziko výskytu niektorých zdravotných komplikácií je nižšie, než v prípade extrémne nezrelých alebo nezrelých detí. V takomto prípade nemusí byť rozdiel medzi predčasniatkom a rovesníkmi taký priepastný. Napriek tomu si môže starostlivosť o predčasne narodené dieťa stále vyžadovať vyššiu pozornosť, než ako by to bolo v prípade riadneho termínu pôrodu. Platí stále pravidlo, že čím je dieťa narodené skôr, tým je riziko zdravotných komplikácií a trvalých následkov vyššie.

Predčasne narodené deti – vývoj

V tomto prípade veľmi veľa závisí od toho, v akom gestačnom veku sa dieťatko narodilo, aká bola jeho pôrodná hmotnosť a s akými prípadnými komplikáciami sa stretlo. Vývoj predčasne narodeného dieťaťa preto nie je možné generalizovať. Má predčasne narodené dieťa nejaké následky? Pretrvávajú určité chronické problémy? Sú diagnostikované určité poruchy alebo choroby? Toto všetko môže následne ovplyvniť ďalší vývoj nedonosenca.

Zhruba okolo 3. mesiaca dozrieva nervový a pohybový systém bábätka. V prvých mesiacoch sa môžu vyskytnúť problémy s koordináciou či rovnováhou. Ide často o prirodzené oneskorenie v rámci neuromotorického vývoja. To môže súvisieť s dlhším časom potrebným na učenie sa chôdze, ale aj učenie sa reči. Nesprávny vývoj sa môže týkať aj asymetrie pri používaní končatín – dieťatko využíva len jednu stranu svojho tela. Pretrvávať môže problém s koordináciou pri pohybe hlavičky alebo ochabnuté svalstvo v končatinách. Príznakom nesprávneho vývoja môžu byť oneskorené pohyby alebo trasenie končatín pri plači. Mnohé z psychomotorických nedostatkov sa môžu vytratiť alebo je potrebná diagnostika a vhodná terapia, ktorou sa dá vývoj upraviť správnym smerom. Kľúčové sú cvičenia a rehabilitácie. V prípade spozorovania určitých abnormálnych faktorov, nečakajte s návštevou pediatra.

Vo vývoji sa môžu objaviť aj dlhodobé následky, ako poruchy zraku alebo sluchu. Pomerne typickými sú poruchy pozornosti, hyperaktivita alebo vznik epilepsie. Závažná môže byť aj prognóza mentálneho postihnutia alebo výskyt detskej mozgovej obrny. Zvyčajne do 12 mesiacov je tu neustále riziko toho, či nedonosenec nebude mať celoživotné následky. Vyskytovať sa môžu častejšie infekcie a problémom je aj slabšia imunita bábätka. V dojčenskom veku sú prítomné časté ochorenia dýchacích ciest (bronchopulmonálna dysplázia). Rodičov často trápi to, ako rýchlo priberajú predčasne narodené deti. Problémy s výživou a trávením, ako aj častejšie infekcie a ochorenia majú za následok, že bábätko nepriberá na hmotnosti tak, ako by malo. Prípadne, čo priberie, rýchlo stráca. U niektorých nedonosencov však problémy s nárastom hmotnosti nemusia byť prítomné a vyživovanie je bezproblémové.

Hoci sa môžu niektoré ťažkosti v priebehu vývoja dieťaťa objaviť, nemusí to znamenať, že nedokáže viesť predčasne narodené dieťa plnohodnotný život. Ak nedošlo k závažnejším poruchám, poškodeniu mozgu, diagnostike mentálnych alebo iných postihnutí, ktoré by mali trvalé následky znižujúce kvalitu jeho života, predčasne narodené dieťa svojich rovesníkov skôr či neskôr doženie.

Predčasne narodené deti – vývoj

Starostlivosť o predčasne narodené dieťa

Na úvod tohto odseku by sme radi poukázali, že najlepšie urobíte, ak sa ohľadom informácií o starostlivosti od vytvorenia vhodného prostredia až po kŕmenie poradíte so svojím pediatrom, ktorý vám presne vysvetlí, ako v konkrétnom prípade v starostlivosti o predčasne narodené dieťatko postupovať. Poradiť sa môžete aj s personálom na neonatologickom oddelení, v prípade, že dieťatko dostanete do domácej starostlivosti. Nároky na starostlivosť sa totiž môžu v prípade každého predčasne narodeného dieťaťa líšiť a záleží od počiatočnej prognózy.

Rodičia nesmú hlavne v počiatkoch po narodení bábätka zúfať, hoci vidieť v prvom okamihu ich dieťatko na prístrojoch v inkubátore nemusí byť príjemný pohľad (hlavne, ak ide o extrémne nezrelého nedonosenca). Podľa možností sa bábätku prihovárajte a komunikujte s ním, váš vzájomný kontakt je dôležitý. Ak je to zo strany lekárov neskôr umožnené, aplikujte tzv. klokankovanie – bábätko si je možné priložiť telo na telo a už tu sa buduje jeho prepojenie s rodičom, ktoré pozitívne vplýva na ďalší vývoj. Stimuluje jeho dýchanie a dieťa i rodič sú pokojnejší.

Kŕmenie nedonosenca

Kŕmenie bude závisieť od zdravotného stavu bábätka, už v počiatkoch však bude potrebné odsávanie materského mlieka, na čo netreba zabúdať už pár hodín po pôrode. Odsávať bude potrebné aj niekoľkokrát do dňa (8- až 10-krát). Dieťatko bude s veľkou pravdepodobnosťou v počiatkoch kŕmené cez nosovú alebo ústnu sondu, prípadne cez sondu zavedenú do žalúdka. Osvedčila sa tiež výživa podávaná nedonosencom cez žily (intravenózne). Neskôr môže byť mamičke dovolené dojčenie a aj minimálne množstvo materského mlieka, ktoré dieťatko prijme z prsníka, je veľmi pozitívne. Dôležité je, aby sa u bábätka vytvoril sací a prehĺtací reflex. Predčasne narodené deti sú z pôrodnice zvyčajne prepúšťané až vtedy, keď dochádza k prírastkom na váhe.

Nedonosené deti sú často spavejšie a majú dlhšie časové úseky spánku a dojčenie si nie vždy pýtajú. Pozorujte, ako priberá bábätko na hmotnosti. Vhodné je sledovať stolicu u bábätka a v prípade, že dojčenie nie je dostačujúce, bude potrebné prikrmovanie. Dieťa by malo mať stolicu 2- až 5-krát denne. S prikrmovaním nedonosencov je vhodné začať vo veku 5. – 8. mesiacov od dátumu ich narodenia.

Neskôr musia rodiča predčasne narodeného novorodenca počítať aj s tým, že po návrate z nemocnice je potrebné vo zvýšenej miere v starostlivosti pokračovať. Potrebné budú pravidelnejšie návštevy pediatra, neurológa, ortopéda, pneumológa, hematológa, očného lekára, fyzioterapeuta a neskôr možno aj psychológa. Predčasne narodené deti sú intenzívnejšie sledované minimálne do 3. roku života. Aj po príchode domov, na základe prognózy, je dôležité bábätko monitorovať. V tomto smere sú vhodné elektronické opatrovateľky s kamerou a monitory dychu.

Kŕmenie nedonosenca

Predčasný pôrod – príčiny vzniku a rizikové skupiny

Prečo vlastne k predčasným pôrodom dochádza? Príčiny predčasných pôrodov sú zvyčajne viacfaktorové. Nie vždy sa v prípade tehotných žien podarí zistiť, prečo k predčasnému pôrodu došlo. Je však zrejmé, že príčin, prečo sa rodia deti predčasne je mnoho, pričom sa pravidelne objavujú nové sprievodné faktory. Niekedy je tento stav daný rizikovosťou danej skupiny tehotných žien, inokedy za to môžu komplikácie počas tehotenstva, ktoré priebeh gravidity ovplyvnia. Tu je niekoľko častých príčin, pre ktoré dochádza k predčasným pôrodom.

 • Nízky vek matky (pod 16 rokov) alebo vysoký vek matky (nad 37 rokov).
 • Genetické faktory vedúce k predčasnému pôrodu z dôvodu generačného výskytu.
 • Nadmerné fajčenie a požívanie alkoholu.
 • Pravidelná namáhavá alebo fyzicky náročná činnosť.
 • Zlé sociálne podmienky pre tehotnú ženu.
 • Absencia pravidelných kontrol a vyšetrení u gynekológa.
 • Ženy s chronickými ochoreniami – kardiovaskulárne ochorenia, srdcovo-cievne choroby, autoimunitné ochorenia, ochorenia obličiek alebo dýchacích ciest a iné.
 • Ženy, ktoré čakajú dvojičky, trojičky – viacplodové tehotenstvo
 • Predčasné odtečenie plodovej vody.
 • Výskyt krvácania v tehotenstve.
 • Chyby alebo poruchy plodu.
 • Dedičné – vrodené chyby maternice.
 • Časté infekcie močových ciest, vajcovodov alebo pôrodných ciest.
 • Insuficiencia placenty, kedy placenta nefunguje správne.
 • Inkompetencia krčka maternice – predčasné otváranie.
 • Psychika ženy, citlivosť, úzkostlivosť, depresívnosť.
 • Predošlá skúsenosť s predčasným pôrodom.

Jedným z dôvodov môže byť aj krátke obdobie medzi dvoma tehotenstvami, resp. nedodržanie odporúčaného intervalu pôrodu a ďalšou tehotnosťou. Lekári tiež pripisujú vyššie riziko predčasného pôrodu v prípade žien, u ktorých sa vyskytli opakované potraty alebo trpia cukrovkou. Zvýšená rizikovosť hrozí aj u žien s obezitou.

Predčasný pôrod – príčiny

Predčasný pôrod – príznaky

V prípade, že je u ženy zvýšené riziko predčasného pôrodu, je možné sledovať určité varovné signály. Tie môžu byť znamením pôrodu mimo očakávaný termín. Príznaky môžu byť samostatné alebo sa môžu objaviť v rôznych kombináciách a opätovne mnohé závisí od priebehu tehotenstva a fázy predčasného pôrodu. To, ako sa správa bábätko pred pôrodom, môže byť takisto veľmi špecifické.

 • Tvrdnutie brucha v pravidelných intervaloch (kontrakcie) a skracovanie intervalu medzi sťahmi.
 • Nervozita, nepokoj a pocit nepohodlia.
 • Bolestivé pocity v podbruší, ktoré môžu pripomínať menštruačné kŕče.
 • Bolesť v krížoch a tlak v panve.
 • Vodnatý výtok z rodidiel, špinenie a jeho prípadné sfarbenie alebo slabé krvácanie.
 • Nevoľnosť, zvracanie či hnačka.
 • Predčasné odtečenie plodovej vody.

V každom prípade je dôležité zachovať pokoj a čo najrýchlejšie kontaktovať svojho gynekológa. Pomôcť môže pokojová poloha na ľavom boku a zvýšenie príjmu tekutín. Ak sú príznaky predčasného pôrodu veľmi intenzívne a kombinujú sa, doba medzi kontrakciami sa skracuje a sťahy sú intenzívnejšie, maternica sa otvára alebo dochádza k predčasnému odtoku plodovej vody, je potrebné ísť okamžite do nemocnice.

Skúsenosti

Žiaľ, s predčasniatkami má skúsenosti množstvo mamičiek. Deti narodené predčasne potrebujú po narodení inkubátor, je nutné dlhodobé pozorovanie a zvýšená starostlivosť, avšak nemusí to vždy znamenať, že bude mať dieťa doživotné problémy. Ako dosvedčili mamičky v diskusiách, nižšia hmotnosť nie je rozhodujúca, podstatné je vývojové štádium, v ktorom sa dieťa narodilo.

Predčasne narodené deti skúsenosti Modrykonik

Predčasne narodené deti diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Téma predčasného pôrodu je veľmi citlivou, no zároveň čoraz viac frekventovanou. Počet predčasne narodených detí stúpa a rovnako tak pribúdajú aj príčiny, pre ktoré predčasné pôrody pribúdajú. Máte takúto skúsenosť? Zažili ste predčasný pôrod? V prípade, že máte s predčasným pôrodom skúsenosť, budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie a vyjadríte svoj názor k tejto problematike. Vaše odporúčania a praktické skúsenosti môžu výrazne pomôcť aj ostatným, ktorých táto téma zaujíma.

Štandardné tehotenstvo trvá minimálne 40 týždňov (+/- 2 týždne) – koniec tretieho trimestra. Ten začína plynúť od 28. týždňa tehotenstva. Detičky, ktoré prídu na svet v 40. týždni tehotenstva alebo najneskôr 2 týždne po ňom, sú považované za donosené. Ak sa dieťa narodí po 42. týždni tehotenstva, takémuto stavu sa hovorí prenášanie.

V prípade predčasného pôrodu v 25. týždni tehotenstva je stále prítomné vysoké riziko úmrtia novorodenca alebo vzniku trvalých doživotných následkov. Nezrelosť narodeného bábätka môže znamenať rôzne zdravotné komplikácie – problémy s dýchaním, kardiovaskulárne komplikácie, výkyvy krvného tlaku, oslabená imunita, riziko zlyhávania orgánov, problémy s tráviacim systémom alebo vznik ochorení v neskoršom štádiu dozrievania.

Priberanie predčasne narodených detí je zvyčajne pomalšie vzhľadom na pomalší rast, problematickejšie trávenie a častejší výskyt infekcií. Pribúdanie hmotnosti nie je vždy smerodajné z hľadiska vývoja, rovnako ako u klasicky narodených detí by však malo dochádzať k nárastu telesnej hmotnosti. V prvých 3 mesiacoch by malo dieťatku pribudnúť zhruba 100 až 300 g na váhe za týždeň. Toto číslo je však u nedonosencov tiež veľmi individuálne.


Komentáre
Ema Gachulinec 17.Jul.2023
My máme už 7 ročného novorodenca. :-) Pôrod som mala v 33 týždni, pôrodná váha 1900g, 42 cm. Okrem silnejšej žltačky a mála cukru bolo všetko v poriadku. Hoci extrémne som sa bála, keď bol malý vonku a ani hlások nevydal. Vraj mu hneď podávalu glukózu alebo čo, lebo mal nedsotatk cukru. A žltačka nás potrápila niekoĺko mesiacov. Ale inak všetko v poriadku. Ďakujem pôrodníkom v Trenčíne :-)

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(90.6%)