Obvod hlavy detí podľa veku

Obvod hlavy novorodenca a detí podľa veku (tabuľka)

Pozorovanie a dohliadanie na správny vývin dieťaťa je jedným z najdôležitejších aspektov rodičovstva. Okrem optimálnej hmotnosti a výšky detí je potrebné tiež sledovať rast jednotlivých častí ich tela, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť ich budúci vývoj. Do tejto kategórie spadá napríklad hlavička dieťaťa, konkrétne jej obvod, ktorý podmieňuje bezchybný rast najdôležitejšieho orgánu v ľudskom tele – mozgu.

Publikované: 16.11.2023
Aktualizované: 16.11.2023
Obsah článku:

K meraniu a pozorovaniu postupného rastu hlavičky novorodenca a detí by mali rodičia, no tiež lekári, pristupovať veľmi svedomitým spôsobom. Akékoľvek rastové poruchy a ťažkosti súvisiace s detským vývojom je nevyhnutné riešiť čím skôr, aby bolo možné eliminovať dôsledky vplývajúce na dieťa v neskoršom veku. Aj preto je veľmi dôležité, aby sme si ozrejmili optimálne hodnoty obvodu hlavy detí v jednotlivých vývojových štádiách, a to v závislosti od pohlavia dieťaťa, ale aj konkrétne problémy, ktoré môžu pri raste hlavy dieťatka nastať, a ich príčiny.

Vývoj hlavy u detí

Už v našom článku o zležanej hlavičke bábätka sme spomínali jednotlivé atribúty vývoja hlavy a lebky u detí, presnejšie elastickosť a postupné spevňovanie tejto časti ľudského tela. Pružnosť lebky a jej veľkosť sa berú do úvahy ešte pred narodením dieťaťa, a to z hľadiska bezpečného a bezproblémového priechodu plodu cez pôrodné cesty v matkinej panve. Práve v poslednom trimestri totiž dochádza k najrapídnejšiemu rastu hlavičky bábätka. Po narodení vývoj hlavy pokračuje totožne rýchlym spôsobom, a to najmä v prvých šiestich mesiacoch života dieťatka.

Rýchlosť rastu hlavy sa následne mierne spomaľuje, no stále prebieha, a to aj napriek tomu, že si to na pohľad rodič nemusí všimnúť. Zapríčinené je to hlavne tým, že rodičia trávia všetok čas so svojím bábätkom, a teda nemajú šancu všimnúť si rozdiely v obvode hlavy. Hlavička dieťaťa však MUSÍ rásť v záujme správneho vývoja jeho mozgu, ktorý potrebuje dostatok miesta na to, aby sa mohol ďalej rozvíjať. Práve tento orgán totiž podmieňuje budúci vývin dieťatka, a teda jeho schopnosť chodiť, učiť sa, hovoriť, čítať, písať a pod.

Vývoj hlavy u detí

Ako sa meria obvod hlavy novorodenca?

Meranie obvodu hlavy novorodenca patrí medzi prvotné lekárske vyšetrenia, ktoré prebiehajú po narodení bábätka. Tento úkon sa tiež pravidelne vykonáva v rámci poradne, avšak zmerať hlavičku svojho dieťatka môžu pokojne aj rodičia. Postačí im na to obyčajný krajčírsky meter, ktorý je potrebné bábätku previesť okolo hlavy tak, aby prechádzal okolo výbežku tylu a nadočnicových oblúkov. Získaná hodnota takéhoto merania by mala aspoň približne zodpovedať tabuľkovým údajom, na základe ktorých je možné identifikovať potenciálne vývojové poruchy súvisiace s rastom mozgu.

V súvislosti s obvodom hlavy sa však počíta aj s istými odchýlkami. Primárne ide o rozdiely obvodov hlavičiek s ohľadom na pohlavie dieťatka. Dievčatá majú totiž už od narodenia o približne pol centimetra menšie lebky ako chlapci. Hoci ohľad treba brať aj na isté odchýlky súvisiace s vrodenými vlohami. U niektorých rodín je príznačné, že majú menšie hlavy, zatiaľ čo u iných je to práve naopak. Aj z tohto dôvodu je podstatné neporovnávať deti medzi sebou, pretože vtedy dochádza k vzniku neopodstatnených obáv z vývojových porúch, ktoré ani nemusia existovať. Obvod hlavy je nutné posudzovať s ohľadom na doterajšiu anamnézu dieťaťa, jeho vzrast i rodinné predispozície.

Obvod hlavy – dievčatá

Ako sme si už vyššie stanovili, lebka dievčat je už pri narodení o niečo menšia ako hlava chlapcov, avšak rast u oboch pohlaví prebieha približne rovnakým tempom s minimálnymi odchýlkami. Jednotlivé merania obvodu hlavičky bábätka je potrebné porovnávať s tabuľkovými údajmi, ktoré zobrazujú hodnoty obvodu hlavy podľa veku detí. Takéto tabuľky existujú ako pre dievčatá, tak i pre chlapcov. Na základe nich je možné identifikovať isté anomálie vo vývoji bábätka. Údaje uvedené v nasledujúcich tabuľkách sú čerpané z oficiálnych stránok WHO.

Obvod hlavy dievčat v 1.roku života

Na základe uvedených hodnôt je možné z tabuľky vyčítať, že obvod hlavy ročného dieťaťa, konkrétne ženského pohlavia, sa v porovnaní s údajom nameraným hneď po narodení líši približne o 11 centimetrov, pričom najpodstatnejší nárast je možné sledovať v prvom pol roku po narodení. V tomto období dochádza k vyše 8-centimetrovému prírastku na obvode hlavičky, kdežto od 6. mesiaca do dosiahnutia 1. roku života dievčaťa pribúda len niečo cez 2,5 centimetra.

Obvod hlavy dievčat medzi 1. a 5. rokom života

Z danej tabuľky je jasné, že sa rast lebky po dosiahnutí prvého roku života postupne spomaľuje. U dievčat ešte stále platí konštatovanie, že ich hlavičky sú menšie ako u chlapcov, pričom tento fakt platí aj v dospelosti. V časovom horizonte medzi 1. a 5. rokom života dievčaťa dochádza k ročnému nárastu obvodu hlavy o pol centimetra, pričom obvod hlavy dievčat vo veku 5 rokov dosahuje hodnotu približne 50 centimetrov. Samozrejme, aj v tomto prípade je potrebné počítať s istými odchýlkami súvisiacimi s rodinnými predispozíciami a inými atribútmi, ktoré by mohli na namerané hodnoty vplývať.

Obvod hlavy - chlapci

Vo väčšine literatúry sú priemerné údaje obvodu hlavy novorodencov zovšeobecnené práve z tabuliek platných pre chlapcov, a preto jednotlivé hodnoty namerané u dievčat nemusia korešpondovať s reálnymi tabuľkovými číslami. No aj napriek istým odchýlkam medzi dvomi pohlaviami je možné konštatovať, že rast hlavy u chlapcov prebieha podobným tempom ako u dievčat. Pre lepší prehľad sme taktiež pripravili dve tabuľky obvodu hlavy u chlapcov, ktorých vytvorenie bolo umožnené vďaka oficiálnej webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Obvod hlavy chlapcov v 1. roku života

Ako sme už vyššie uviedli, u chlapcov je možné pozorovať väčší obvod hlavy ako u dievčat, avšak ide o ozaj minimálny rozdiel, ktorý dosahuje necelý jeden centimeter. Nárast v obvode hlavy je podobný ako u dievčat, a teda nemožno hovoriť o akomsi rýchlejšom či, naopak, pomalšom raste.

Obvod hlavy chlapcov medzi 1. a 5. rokom života

Obvod hlavy u chlapcov dosahuje vo veku 5 rokov takmer 51 centimetrov, pričom v priebehu 4 rokov na krajčírskom metri možno pozorovať rozdiel vyše 4 centimetrov. Vo všeobecnosti, a teda odhliadnuc od pohlavia dieťaťa, je však zaujímavé sledovať, že obvod hlavy medzi 6. a 12. mesiacom života bábätka narastie o takmer 3 centimetre, kdežto za celý nasledujúci rok nadobudne 2-ročné dieťa na obvode hlavy iba 2-centimetrový prírastok. Najvýraznejší rast hlavy je možné badať práve v prvom polroku života dieťaťa, pričom neskôr už rozdiely nie sú tak ľahko pozorovateľné.

Poruchy rastu obvodu hlavy novorodenca

Rastovú poruchu hlavy je niekedy možné spozorovať voľným okom, avšak najčastejšie sa pre tento účel používa práve vyššie spomenuté meranie obvodu hlavy, ktoré musí dieťatko pravidelne absolvovať. Diagnostikovanie chyby rastu je jednoduchšie práve vďaka priebežnému pozorovaniu vývoja lebky dieťaťa.

Ak má lekár na základe nameraných hodnôt podozrenie na rastovú poruchu, posiela dieťa na neurologické vyšetrenie. V prípade, že sú väzivové spojenia lebky, tzv. fontanely ešte stále otvorené, čo je približne v období 6 mesiacov až 2 rokov života dieťaťa, je možné mozog vyšetriť sonograficky, a teda ultrazvukom. Avšak v neskorších vývojových štádiách dieťaťa, keď sú fontanely lebky už uzavreté, je jedinou možnosťou počítačová tomografia, a teda tzv. CT vyšetrenie.

Spomalený rast obvodu hlavičky dieťaťa

Jednou z porúch rastu lebky je jej spomalený rast, ktorý sa odborne nazýva mikrocefália. Táto rastová chyba spočíva v zaostalom vývoji lebky, čo sa prejavuje jej podpriemernou veľkosťou. Malú lebku, resp. zaostanie jej vývinu môže spôsobovať hneď niekoľko vecí. V prvom rade môže ísť o genetickú chybu, avšak chyby môžu prameniť aj v predpôrodnom období, keď zdravie dieťaťa môže ovplyvniť životný štýl samotnej matky. Najčastejšie ide o nesprávny prístup k výžive či konzumáciu alkoholických nápojov v tehotenstve. Problémy však môže spôsobiť aj vírusová infekcia, ako napr. toxoplazmóza.

Spomalený rast hlavy, ktorý započal ešte počas vnútromaternicového vývoja, je možné v niektorých prípadoch po narodení dobehnúť, avšak mnohokrát ide o trvalé poškodenie. Veľmi podstatným aspektom je včasné odhalenie problému, hoci ani to nemusí vždy pomôcť. Medzi prejavy mikrocefálie patrí predčasné uzavretie lebečných väzivových spojení, nezväčšujúci sa obvod hlavy, ale aj viditeľná disproporcia medzi lebečnou časťou hlavy a tvárou. Dieťa však v takomto prípade aj viditeľne zaostáva v rámci psychomotorického vývoja, pričom náznakmi mikrocefálie sú aj svalové kŕče, napätie vo svaloch, vracanie a dráždivosť.

Poruchy rastu obvodu hlavy novorodenca

Zrýchlený rast obvodu hlavy u detí

Keďže existuje spomalený rast, prirodzene, musí existovať aj opačný prípad, a teda zrýchlený vývoj obvodu hlavy. Jedna z diagnóz opisujúcich nadmerne rýchly rast obvodu hlavy dieťaťa je hydrocefalus. Ide o zdravotný stav, keď sa lebka zväčšuje vplyvom tlaku, ktorý na lebečné švy vyvíja nahromadený mozgomiešny mok. Táto tekutina v hlave sa môže hromadiť z dôvodu úrazu či krvácania, ktoré vytvárajú akúsi prekážku v odtekaní mozgomiešneho moku. Avšak príčinou môže byť aj zápal spôsobujúci znížené vstrebávanie tekutiny v lebke. Najčastejšie sa však hydrocefalus diagnostikuje u predčasne narodených detí alebo v prípade detí, u ktorých došlo k nejakému úrazu.

Najvýraznejším príznakom hydrocefalu je nadpriemerný obvod hlavičky, avšak túto rastovú poruchu je možné spoznať aj prostredníctvom nahmatania veľkej fontanely, ktorá je v dôsledku vývojovej chyby buď otvorená príliš naširoko, a teda sú hmatom citeľné jednotlivé rozostupy medzi kosťami lebky, alebo je príliš napätá. Príznačný je aj tzv. syndróm zapadajúceho slnka, ktorý sa prejavuje stočením očných buliev smerom nadol. Hydrocefalus sa však môže prejaviť aj dráždivosťou, nepokojom a vracaním bábätka.

Ďalší druh rýchleho vývinu lebky dieťaťa je známy pod pomenovaním makrocefália. Ide o vzácnejší typ rastovej chyby, kedy dochádza k nadmernému rastu hlavy dieťatka v rekordne krátkom čase. Makrocefália sa na rozdiel od hydrocefalu neprejavuje prítomnosťou mozgomiešneho moku. Príznaky zrýchleného rastu sa objavujú skôr v podobe zaostalosti psychomotorického vývoja. Táto chyba vývoja je viditeľnejšia s pribúdajúcim vekom, avšak je ju možné zachytiť vďaka pravidelnému meraniu obvodu hlavy a prirovnávaniu zistených hodnôt k tabuľkovým údajom.

Hydrocefalus u detí

Obvod hlavy u detí – skúsenosti

V súvislosti s meraním obvodu hlavy u detí môže dochádzať k istým odchýlkam alebo chybám v meraní, a preto je potrebné zdržať sa zbytočného stresovania. Mnohé mamičky poznamenali, že aj pármilimetrový rast hlávky dieťaťa je v priebehu mesiaca dostačujúci, ak nameraný obvod hlavy zodpovedá tabuľkovým hodnotám, a to aj s ohľadom na možné odchýlky. Navyše treba počítať aj s tým, že každý lekár meria hlávku iným spôsobom. Vo viacerých prípadoch je však strach z nejakej vývojovej poruchy zbytočný, pretože je potrebné brať do úvahy aj proporčné vrodené vlohy, ktoré vplývajú na veľkosť hlavičky.

Obvod hlavy u detí diskusia Modrykonik

Obvod hlavy u detí skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

V súvislosti s obvodom hlavy dieťaťa a jeho meraním bolo veľmi dôležité sprehľadniť jednotlivé údaje, ktoré by mohli byť pre rodičov mätúce. Preto sme zvolili o niečo jednoduchšie typy tabuliek, ktoré sú zamerané výhradne na priemerné hodnoty obvodu hlavy u detí, pričom podpriemerné a nadpriemerné hodnoty spadajúce do normy je možné si vyhľadať v oficiálnych tabuľkách WHO. V rámci článku sme sa však snažili pokryť aj rastové poruchy týkajúce sa obvodu lebky, ich príčiny či prejavy. Pre špecifickejšie a obšírnejšie priblíženie niektorých aspektov tejto témy sme využili našu sekciu otázok a odpovedí. V prípade, že sa chcete podeliť o svoje skúsenosti, prípadne máte nejaké dodatočné otázky k danej problematike, obráťte sa na našu sekciu komentárov.

Krivka obvodu hlavy je vo svojej podstate rastovým grafom, ktorý zohľadňuje optimálny obvod hlavy dieťaťa v konkrétnom mesiaci jeho života. Ako v prípade tabuliek, tak i u grafov platí rozdiel medzi pohlaviami. Pre správne zistenie stavu rastu lebky je preto potrebné nájsť príslušný graf. Na osi „x“ je potrebné vyhľadať presný mesiac zodpovedajúci veku dieťaťa, pričom os „y“ prislúcha nameranej veľkosti obvodu hlavy. Po spojení dvoch údajov sa v bode pretnutia dopracujete k tzv. percentilu. Ideálnou hodnotou percentilu je 50. Hodnoty od 10 do 90 sa taktiež nachádzajú v norme, avšak spozornieť treba v prípade, že sa hodnoty z dvoch osí pretnú v mieste, kde krivka označuje percentil mimo danej hranice (čiže pod 10, resp. nad 90). Vtedy už ide o akúsi poruchu rastu, ktorú je nutné prekonzultovať s lekárom.

V rámci rastu lebky sú tri štádiá výrazného nárastu obvodu hlavy dieťaťa, a to v treťom trimestri tehotenstva v tele matky, v prvom polroku po narodení, pričom posledný sa odohráva počas puberty. V puberte však už tento rast nie je taký evidentný ako v prvých dvoch prípadoch. K ukončeniu procesu rastu lebky dochádza u dievčat v rozmedzí 16. až 18. roku ich života, zatiaľ čo u chlapcov je to neskôr, a to cca v 20. roku života.

Kým v prípade spomaleného rastu je možné spozorovať poruchu nameraním obvodu hlavy menšieho ako 31 centimetrov, makrocefália, resp. hydrocefalus sa prejaví veľkosťou lebky presahujúcou 38 centimetrov. Keďže novorodenecké proporcie by mali zodpovedať istým normám, takéto poruchy v raste lebky je možné spozorovať aj voľným okom. Hlavička by totiž mala mať v prvom polroku života dieťaťa väčší obvod ako hrudník, pričom po šiestich mesiacoch sa tieto hodnoty vyrovnávajú. Následne dochádza k prirodzenej výmene v proporcionalite týchto dvoch častí ľudského tela, a teda hrudník sa stáva v obvode väčším ako hlava dieťaťa.

Ide o jeden z najznámejších a najvýraznejších príznakov hydrocefalu. Spoznáte ho tak, že horná časť dúhoviek nie je pri pohľade dieťaťa smerom nadol kopírovaná viečkom, ako by to prirodzene malo byť, ale je viditeľné bielko očnej buľvy.


Ďalšie články z kategórie Deti

Vaše hodnotenie:
(90.8%)