Aké krvné skupiny nemôžu mať spolu deti?

Aké krvné skupiny nemôžu mať spolu deti? Spôsob, ako zistiť krvnú skupinu dieťaťa + tabuľka

To, aké sú krvné skupiny rodičov, predurčuje, akú krvnú skupinu bude mať ich dieťa. Budúcich rodičov však často zaujíma nielen to, ako zistiť krvnú skupinu dieťaťa, ale tiež to, aké krvné skupiny sa k sebe hodia. Aj krvné skupiny partnerov totiž môžu vplývať na priebeh tehotenstva, jeho rizikovosť, ako aj na samotný vývoj plodu. Úlohu pritom nezohráva len klasické delenie krvných skupín A, B, AB a 0, ale predovšetkým Rh (Rhesus) faktor, ktorý je u viac ako 85 % populácie Rh pozitívny a len asi u 15 % populácie Rh negatívny. Akú rolu hrá Rh faktor v tehotenstve? Prečo je dôležité zistenie krvnej skupiny? Aká kombinácia krvných skupín je najhoršia a aká najlepšia?

Publikované: 12.05.2023
Aktualizované: 21.11.2023
Obsah článku:

Väčšinou sa s krvnou skupinou človek bežne stretáva pri darcovstve, resp. transfúzii krvi pri vážnom zranení alebo počas operačného zákroku, kde dochádza k strate krvi u pacienta. Nie je totiž jedno, akú krvnú skupinu človek prijme. Nemenej dôležitá je táto krvná alchýmia v tehotenstve ženy. Dieťa môže zdediť krvnú skupinu po otcovi alebo po matke. Po oplodnení vajíčka ženy mužskou spermiou a úspešnom uhniezdení získava plod polovicu genetickej výbavy od otca a polovicu od matky. Vznik krvnej skupiny dieťaťa je teda vždy tvorený dvoma génmi. Krvné skupiny a ich dedičnosť má svoje zásady, no rovnako tak určité výnimky. V akom prípade je kompatibilita partnerov zaručená? Je problém, ak je matka Rh pozitív a otec Rh negatív?

Krvné skupiny AB0

Rozdelenie krvných skupín podľa AB0 predstavuje najzákladnejšiu klasifikáciu pre charakteristiku vlastností červených krviniek (erytrocyty). Vedzte však, že v tejto oblasti medicíny existuje ďalších viac ako 50 systémov klasifikácie krvných typov. Dôležité je, že na samotnom povrchu červených krviniek sa v prípade červených krviniek nachádza antigén (imunogén), ktorý zabezpečuje tvorbu protilátok (pozn. výnimkou je krvná skupina 0). Antigén ako taký je zastúpený určitou bielkovinou, prípadne bielkovinou a polysacharidom. Podľa kategorizácie AB0 poznáme štyri krvné skupiny:

  • krvná skupina A, antigén A, protilátka anti-B,
  • krvná skupina B, antigén B, protilátka anti-A,
  • krvná skupina AB, antigény A-B, bez protilátok,
  • krvná skupina 0, bez antigénov, protilátky anti-A a anti-B.

Vo svete sa môžeme na základe regiónov a ľudskej rasy stretávať s odlišným pomerom výskytu antigénov AB0. Na Slovensku prevláda krvná skupina A (42 %), za ňou nasleduje krvný typ 0 (38 %) a až následne B (13 %) a AB (7 %). V takej Nigérii alebo Paraguaji má viac ako 55 % populácie krvnú skupinu 0. Krvná skupina 0 je zároveň celosvetovo zastúpená najviac. Zložkami krvi však nie sú len červené krvinky, ktoré primárne distribuujú kyslík v organizme, ale tiež biele krvinky, ktoré sú podstatné pre imunitný systém, krvná plazma, ktorá prenáša bielkoviny a soli v organizme a v neposlednom rade krvné doštičky, ktorých úlohou je zabezpečiť zrážanie krvi.

Krvné skupiny AB0

Krvné skupiny – kombinácie

Kombinácia krvných skupín má určité zásady a ide o overenú možnosť, ako zistiť krvnú skupinu dieťaťa. Pri pravidlách dedičnosti krvnej skupiny sa vždy vychádza z dvoch génov – od matky a od otca. Po ich splynutí vzniká jeden gén s tromi alelami. Všeobecne platí, že sú spravidla silnejšie gény krvných skupín A a B, slabší gén má krvná skupina 0. Existujú rôzne variácie génu a vznikajú tak rôzne genotypy. Ak sa napríklad stretnú A a B, dochádza k tzv. kodominantnosti a neprevažuje tak ani jeden gén a vyskytujú sa preto súčasne. S ohľadom na regionálne rozdelenie populácie sa však genotypy odlišujú, preto je pomer krvných skupín v rôznych regiónoch sveta rozdielny.

DEDIČNOSŤ KRVNÝCH SKUPÍN

Dedičnosť krvných skupín

Krvné skupiny kombinácie

Krvná skupina a Rh pozitív alebo Rh negatív

Veľmi podstatným prvkom v systéme krvných skupín je Rh faktor. Rhesus faktor bol pomenovaný podľa opíc – makakov (Rhesus Macaque), u ktorých bol tento prvok objavený. Týmto faktorom sa odlišuje, či je krvná skupina, resp. krv jedinca Rh pozitív alebo Rh negatív. Ak je faktor Rh pozitívny, obsahuje Rh antigén, ak je Rh negatívny, neobsahuje Rh faktor. Celosvetovo prevažuje Rh+ u 85 % populácie a Rh- sa vyskytuje len u zhruba 15 % ľudí na svete.

Rh faktor je tvorený širšou skupinou 50 antigénov, pričom z hľadiska dedičnosti krvnej skupiny je najdôležitejší antigén D. Ak majú červené krvinky na svojom povrchu antigén D, krvná skupina sa označuje ako Rh+, naopak, ak D antigén prítomný nie je, krvná skupina sa označuje ako Rh-. Tento poznatok je dôležitý aj pri transfúzii krvi, človek s Rh- (bez D antigénu) nemôže prijímať krv od Rh+ darcu, pretože by si telo začalo vytvárať prirodzene protilátky, čo predstavuje riziko a dokonca život ohrozujúci stav. Nastať môže šok, zlyhanie orgánov či dokonca smrť. Práve alchýmia v spojení s Rh faktorom môže zohrávať rolu v tehotenstve. Týka sa predovšetkým žien, ktoré už rodili. U prvorodičiek sa problém s krvnou nekompatibilitou objavuje len veľmi zriedkavo.

Krvná skupina dieťaťa a Rh faktor

Označenie Rh faktorom jasne definuje, či je D-antigén v krvi jedinca prítomný – A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-. Určitým prípadom pri dedičnosti a určovaní krvnej skupiny dieťaťa je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Rizikom je, ak je krvná skupina dieťaťa Rh+, pričom krvná skupiny matky je Rh-, teda bez D-antigénu. Keďže telo matky tento antigén neobsahuje, začína s imunitnou reakciou a vytvára protilátky proti krvi plodu – bábätka. To môže ohroziť plod vo vývoji, ale takisto predstavuje tento stav riziko pre samotnú matku. V minulosti bol problém krvnej inkompatibility častou príčinou potratu alebo smrti novorodencov. Dnes existuje úspešná terapia, ktorá toto riziko eliminuje. Aká je dedičnosť Rh +/- faktora pri jeho kombinácii?

KOMBINÁCIE Rh FAKTOROV V KRVI U MATKY A OTCA

Kombinácie Rh faktorov v krvi u matky a otca

Krvná skupina dieťaťa

Čo znamená pozitívne dieťa pre tehotnú ženu?

Pre gynekológa je veľmi dôležité poznať Rh faktor tehotnej ženy. Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, ak je otec napríklad Rh+ pozitívny a matka Rh- negatívna, dieťa môže mať buď faktor Rh+,alebo Rh-. Za určitých okolností môže dôjsť ku komplikáciám, a to v prípade, ak je matka Rh- a dieťa má krvnú skupinu Rh+. Pokiaľ sa u ženy antigén Rh-D nenachádza, no krv dieťaťa ho obsahuje, môže dôjsť k vývoju hemolytickej choroby plodu alebo u novorodenca. V takomto prípade dochádza k tomu, že krvná skupina Rh- začína imunitnú reakciu voči krvi plodu, ktorý má Rh+ pozitívny faktor a obsahuje D-antigén.

K rozvoju tohto ochorenia však môže prísť aj u tehotných žien s Rh+ faktorom, preto by sa za každých okolností mali kontrolovať hladiny protilátok antiglobulínovým testom. Krvná skupina 0 je pre tieto prípady najcitlivejšia za okolností, ak má dieťa inú krvnú skupinu ako 0. Hladinu protilátok je v rizikových prípadoch dobré laboratórne zisťovať v určitých intervaloch aspoň dvakrát počas tehotenstva, napr. v 12. týždni a 28. týždni. Prípadne trikrát v 34. týždni, aby bolo možné podať anti-D protilátky.

Rh faktor a tehotenstvo – problém inkompatibility

Ak dôjde k zisteniu Rh inkompatibility počas tehotenstva, deje sa to, že organizmus matky vytvára protilátky proti krvinkám plodu. To spôsobuje rozklad krviniek (hemolýza). Sledovanie protilátok je preto enormne dôležité z toho dôvodu, aby bolo možné diagnostikovať závažnosť tohto stavu a prípadne podať anti-D protilátky. Ak sa plod nedokáže so stratami krviniek vysporiadať a tento stav sa zanedbá, môže to spôsobiť anémiu či stratu kyslíka plodu, pretože červené krvinky plodu budú chýbať a nebude možný transport kyslíka cez placentu. Môže dôjsť k smrti plodu alebo rozvoju hemolitickej choroby u novorodenca.

Pri kritických hodnotách je potrebné pristúpiť k diagnostike plodu, aby sa zabránilo ďalšiemu rozvoju ochorenia. Napichnutím pupočníka – kordocentézou sa odoberie krv plodu a spraví sa krvný obraz. Pripadne je možné vykonať vyšetrenie plodovej vody – amniocentézu. V krajných prípadoch je dokonca možná intrauterinná transfúzia krvi plodu. Po narodení dieťatka, ktoré stratilo množstvo červených krviniek, sa realizuje fototerapia pod UV svetlom alebo sa intravenózne podávajú imunoglobulíny, čím sa znižuje miera rozpadu krviniek.

Rh faktor a tehotenstvo

Riziko v ďalšom tehotenstve

Tento problém inkompatibility je paradoxne zriedkavým pri prvom tehotenstve a u prvorodičiek sa takéto komplikácie objavujú len veľmi zriedkavo. Ak je však prvorodička Rh-D negatívna, preto, aby sa predišlo komplikáciám pri prípadnom budúcom tehotenstve, je možné v 28. týždni tehotenstva podať tehotnej žene injekciu obsahujúcu anti-D globulín (Rhega). Obsahuje protilátky, ktoré na seba naviažu Rh+ krvinky a zabránia tak ďalšiemu vplyvu na organizmus matky, ako aj tvorbe protilátok voči Rh+ krvi. Po narodení je vhodné následne vyšetriť Rh faktor dieťaťa, v prípade, že je dieťa Rh+ pozitívne, matke je podaná do 72 hodín druhá dávka Rhega injekcie. V gynekologickej praxi je stále málo gynekológov, ktorí takúto profylaxiu realizujú a zvyčajne dochádza k riešeniu, ak k vzniku problému počas tehotenstva dôjde.

Dôvodom, prečo je takáto profylaxia vhodná, je, že pri prvom pôrode sa môžu krv matky a dieťaťa zmiešať, čo môže viesť následne k tvorbe protilátok voči antigénu D. Protilátky následne ostávajú v tele matky a do ďalšieho tehotenstva môže tento proces spôsobiť problémy, a to v prípade, ak bude mať plod faktor Rh+ pozitívny.

Liečivo s obsahom anti-D globulínu by malo byť podané žene s Rh- faktorom i v prípade, ak takéto tehotenstvo skončilo odumretím plodu (spontánnym potratom) alebo ak diagnostické výsledky tehotnej ženy ukázali podozrenie na riziko vzniku genetickej chyby u dieťatka. V takom prípade sa vykonala amniocentéza, čo je odber plodovej vody, z ktorej sa následne robí rozbor genetického materiálu. Niektorí lekári odporúčajú podanie injekcie Rhega aj ženám po mimomaternicovom tehotenstve či interrupcii.

Skúsenosti

Aké krvné skupiny nemôžu mať spolu deti riešia aj ženy na internete. Rovnaký Rh faktor je podľa nich v poriadku. Rodičia môžu mať obaja rovnakú krvnú skupiny a rovnaký Rh faktor a bez problémov sa im môže narodiť dieťa. Problémom je rozdielny Rh faktor, napríklad ak má matka Rh negatív a otec Rh pozitív.Vtedy je nutná zvýšená pozornosť.

Aké krvé skupiny nemôžu mať spolu deti diskusia Modrykonik

Aké krvé skupiny nemôžu mať spolu deti skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Je pre vás téma krvných skupín zaujímavá alebo aktuálna? Chcete vedieť, kedy vzniká riziko pri krvných skupinách? Čo znamená, ak je krvná skupina B negatív alebo krvná skupina 0 Rh+? Veríme, že vďaka nášmu článku sa dozviete všetko podstatné. Budeme tiež radi, ak sa s nami podelíte o vaše skúsenosti, rady a odporúčania, ktoré môžu výrazne pomôcť ostatným čitateľkám – mamičkám.

V zásade to znamená len to, že sú obmedzené určité variácie toho, aké krvné skupiny môže mať ich dieťa. Napríklad, ak má otec i matka krvnú skupinu B, dieťa môže mať krvnú skupinu B a 0. Ak majú obaja rodičia A, krvná skupina dieťaťa môže byť A alebo 0. V prípade, že majú obaja rodičia krvnú skupinu AB, dieťa môže mať krvnú skupinu A, B alebo AB.

Neexistuje žiadne odborné stanovisko, ktoré by jasne definovalo, ktoré krvné skupiny nemôžu mať spolu deti alebo by boli rizikové. Splodiť dieťa môžu jedinci s akoukoľvek krvnou skupinou. Vyššie riziko počas tehotenstva vzniká len u žien, ktoré majú Rh faktor negatívny. V takom prípade, zvlášť pri viacnásobnom tehotenstve, je potrebné sledovať hladinu protilátok.

Takýto záver nie je možné vyvodiť. Žiadna krvná skupina nie je najhoršia, rovnako ako neexistuje najlepšia krvná skupina. To, aké krvné skupiny sa k sebe hodia, je vecou genotypu. Z hľadiska dedičnosti krvnej skupiny existujú určité riziká v prípade, ak sú Rh faktory rodičov negatívne a pozitívne. V prípade, že je krvná skupina matky Rh- negatívna, je dôležité sledovať, aký Rh faktor bude mať dieťa.

V malom množstve prípadov sa môže vyskytnúť aj nekompatibilita medzi krvnými skupinami rodičov, ktorej príznaky sa objavujú v menej ako 10 % prípadov. Vzniknúť môže u tehotných žien, ktoré majú krvnú skupinu 0 (má protilátky A aj B) a plod má v krvných bunkách antigény A alebo B. Činnosť erytrocytov je však v počiatkoch veľmi slabá, a to vedie k slabej tvorbe protilátok. Sleduje sa hladina bilirubínu a na základe toho sa pristupuje k liečbe.

V ľudskom tele je približne 4 až 5 litrov krvi, ktorá prúdi v krvnom obehu.


Komentáre
Lubomir 07.Jun.2023
Môže byť otcom dieťaťa osoba keď matka má 0+ a otec A+ a dieťa má 0- teda negatívny faktor?

Odpovedať

redakcia Mamickovo.sk 07.Jun.2023

Ak má matka krvnú skupinu 0+ a otec A+, dieťa môže mať krvnú skupinu s Rh+ alebo Rh- faktorom. Áno, je teda možné, že môže byť takáto osoba otcom dieťaťa.

Ruslana 29.Jun.2023
Matka a otec je A Rh negat. Aka krv u babatka može byť?

Odpovedať

Radka 06.Jul.2023

Veď to máš v tabuľke. :-) Ak si ty A aj otec A tak môžete mať A alebo 0 a ak ste obaja negativ, tak dieťa môže byť jedine negativ.

Milank 21.Oct.2023
Matka krvná skupina 0...otec ab..... dieťa 0 ...môže to byť?

Odpovedať

Valér 25.Oct.2023

0 je slabší gén. Takže dieťa by malo byť zákonite A alebo B, nie 0. Tak je uvedené aj v tabuľke. Neviem či v tomto existujú nejaké anomálie. To ti povie skôr nejaký expert.

Cukornica 13.Nov.2023

Pohoda, tiez som 0+, manzel B+ a syn je 0+ po mne

Saska 26.Oct.2023
Dobrý večer ,som troška vystrašená ,čakám druhé dieťa mám krvnú skupinu A ale som rh negatívna ,priateľ skupina 0a rh pozitívny,čo to môže priniesť ,mám strach aby sa dieťaťu nič nestalo pri.orvom pôrode sa nepamätám čo by som toto niečo mala.mislim že mi dávali infúziu aké načo neviem a teraz sa bojím moje prvé tehotenstvo bez vývojových chyb našťastie zdravá

Odpovedať

maca 08.Nov.2023
Ja som krvná skupina 0- s manžel AB+
deti máme 0+ spala som len s manželom
ja viem že je to práve skupina ktoré má problémy , počas tehotenstva som chodila s obidvoma deťmi kvoli tomu na kontrolu, sestra mám presne ten istý problém, ale mi sme stará škola a mám kôli tomu teraz problémi s manželom, chce ísť na testy, ale ja viem, že obidve deti sú jeho

Odpovedať

Bodka 07.Feb.2024

Tak keď TY si si istá, nech si dá urobiť testy. Bude za somára, že ti neveril ????

Eva 10.Dec.2023
Dobrý deň. Moja mama mala krvnu skupinu AB ale neviem RH.Otec neviem ale viem že ja mam 0
V tabuľke ukazuje že nulku mať nemôžem...Ako to je prosím . Ďakujem.

Odpovedať

Barbora 09.Jan.2024

Si adoptovana

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(90%)