Pôrod zvonom

Pôrod zvonom. Môže mať vákuový pôrod následky pre dieťa?

V okamihu, keď príde pri diskusiách o pôrode na rad téma pôrodného zvonu, budúce rodičky spozornejú a objavuje sa u nich vysoká dávka skepticizmu. Dôvodom je, že o tejto pôrodnej metóde koluje množstvo negatívnych príbehov. Aj v 21. storočí však predstavujú pri pôrode extrakčné operácie jednu z možností (vákuový či kliešťový pôrod). Len pre upresnenie, pôrod zvonom alebo kliešťami sa u nás realizuje približne pri 1 až 3 % pôrodoch, čo je aj oproti krajinám s rozvinutejším zdravotníctvom (Veľká Británia, Dánsko, Škandinávia) skutočne nízke číslo. Pôrodu zvonom sa hovorí tiež vákuový pôrod alebo pôrod za pomoci vákuumextraktora. Ide o jeden z druhov vaginálnych pôrodov, ktorý sa využíva vo výhradne špecifických prípadoch. Je zvonový pôrod bezpečný? Môže mať pre dieťa vákuový pôrod následky? Kedy sa k pôrodu zvonom pristupuje?

Publikované: 04.07.2023
Aktualizované: 02.01.2024
Obsah článku:

Na Slovensku má pôrod zvonom veľmi zlú povesť. Pritom je množstvo negatívnych príbehov založených na štandardnej forme nejakého príbehu, nejakej matky, ktorej dieťaťu spôsobil pôrod zvonom nejaké komplikácie a „nejak tak to bolo“. Faktom je, že existuje v skutočnosti drvivá väčšina vákuových pôrodov, ktoré prebehli úplne v poriadku a bez nejakých následkov, ktoré by boli spôsobené touto extrakčnou metódou. Operačná metóda vákuumextraktorom pritom nie je vôbec bežná. Využíva sa len v akútnych prípadoch, keď to navyše dovoľujú indikácie. Podobne ako epiziotómia (nástrih hrádze, cisársky rez aj vákuový pôrod) predstavuje jeden z pôrodných postupov, ktoré sa vykonávajú len v prípade nevyhnutnosti, keď situácia neumožňuje iné vhodné riešenie. Čo je to vákuový pôrod? Za akých podmienok sa pôrod zvonom realizuje?

pôrod zvonom - vákuovým extraktorom

Extrakčné operácie pri pôrode

Počas pôrodu sa nezriedkavo v praxi vyskytujú komplikácie rôzneho charakteru od tých menej závažných až po život ohrozujúce prípady. V prípade, že hrozia počas pôrodu komplikácie, ktoré môžu ohroziť zdravie či život plodu alebo matky, samotný pôrodník musí zvážiť, aká metóda je pre riešenie danej situácie najlepšia. Potrebné je chápať, že v niektorých prípadoch rozhodujú sekundy.

Taktiež môžu nastať počas pôrodu okolnosti, keď je nevyhnutné konať urgentne a možnosti sú značne obmedzené. Pre tieto účely sa využívajú pôrodnícke operácie – nástrih hrádze, cisársky rez alebo extrakčné operácie na urýchlenie pôrodu – pôrod kliešťami alebo zvonom. Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé pôrodnícke operácie zvyčajne nepredstavujú vzájomné alternatívne riešenia. K jednotlivým postupom sa pristupuje za špecifických situácií. Iné okolnosti sa vyžadujú pre realizáciu cisárskeho rezu, iné podmienky je potrebné mať pri nastrihovaní hrádze a niekedy je vhodná možnosť použiť pôrodné kliešte alebo vákuumextraktor (umelohmotný zvon s určitým priemerom, manometrom a ručnou alebo elektrickou pumpou na vytvorenie podtlaku).

Operačná metóda vákuumextraktorom

Cisársky rez alebo pôrod zvonom?

Cisársky rez nepredstavuje zvyčajne priamu alternatívu k extrakčnej operácii, akou je zvonový pôrod. To znamená, že v prípade nutnosti, keď pôrodník musí rozhodnúť, aký postup počas pôrodu zvoliť, nedochádza zvyčajne k priamemu rozhodovaniu medzi cisárskym rezom a vákuovým pôrodom, pretože každý postup sa realizuje za iných podmienok. Extrakčná operácia – vákuový pôrod predstavuje urgentné riešenie vzniknutej situácie. Cisársky rez si vyžaduje niekoľkominútovú prípravu a taktiež jeho realizácia zaberie ďalší čas, preto je niekedy vákuumextrakcia jediným vhodným riešením. Napriek tomu stále platí, že pôrodník musí v správny čas rozhodnúť, či ide o vhodný prípad použitia extrakčnej operácie alebo zvolí cisársky rez.

Aby sa k pôrodu zvonom mohlo pristúpiť, musia byť splnené určité podmienky a dodržané konkrétne zásady. V pôrodníctve je niekedy enormne náročné situáciu vyhodnotiť so stopercentnou istotou. Najdôležitejšie je pri akútnom rozhodovaní sa pre túto metódu v konkrétnej situácii určiť, či je už hlavička dieťatka dostatočne hlboko v pôrodných cestách. Pôrodníci však majú v pôrodných plánoch stanovené konkrétne indikácie pôrodu vákuovou extrakciou. Indikácie predstavujú okolnosti, za ktorých je možné k extrakcii pristúpiť, pričom zároveň musia byť dodržané stanovené podmienky. Ak to tak nie je, je vhodné pristúpiť k inej exktrakčnej – pôrodníckej operácii.

Indikácie pre zvonový pôrod

Extrakčné operácie sa realizujú v prípadoch, keď je nutné dieťa urgentne dostať von z pôrodných ciest, pričom podmienky a okolnosti si vyžadujú urýchlené konanie pôrodníckeho personálu. Fázu pôrodu je nevyhnutné skrátiť na čo najkratší časový rámec. To, za akútnych okolností nepredstavuje nástrih hrádze ani cisársky rez, je na zvážení pôrodníka rozhodnúť, či je postup v danom prípade vhodný alebo je priestor a čas zvoliť radšej chirurgický cisársky rez. Aké indikácie umožňujú pristúpiť k pôrodu zvonom?

 • Hypoxia plodu – pôrodník na prístrojoch pozoruje klesajúce odozvy plodu a jeho slabé zásobenie kyslíkom – okysličenie (najčastejší dôvod pre použitie vákuumextraktora). Nedostatok kyslíka môže vážne poškodiť dieťa. Použitie vákuumextraktora však nie je vhodné v prípade, že je plod akútne neokysličený, pretože podtlak spôsobí ďalšie zhoršenie cirkulácie kyslíka. Pristúpiť sa môže napríklad k extrakčnej metóde pôrodu kliešťami.
 • Slabé kontrakcie matky – spôsobené únavou – vyčerpaním rodičky, kedy nie je možné využiť iniciovaný brušný tlak a kontrakcie na vytlačenie bábätka z pôrodných ciest a hrozí mu udusenie.
 • Nespolupracujúca rodička – rodička, ktorá nedokáže efektívne tlačiť a neriadi sa inštrukciami pôrodníckeho personálu, čo značne komplikuje postup počas pôrodu. Dôvodom môže byť stres, neschopnosť tlačiť, zlý psychický stav či iné choroby matky.
 • Nepostupujúci pôrod v 2. dobe pôrodnej – dochádza k zastaveniu postupu a dieťa ostáva v pôrodných cestách. Indikáciou môže byť takisto choroba srdca u rodičky alebo neurologické diagnózy, ktoré ohrozujú zdravie matky, plodu a obmedzujú postup pôrodu v 2. dobe pôrodnej.
 • Silné krvácanie matky.

Pôrodník alebo pôrodný personál by mal s rodičkou komunikovať. V prípade, že pôrod nepostupuje tak, ako má a bábätko je ohrozené, personál by mal jasne odkomunikovať, k akému riešeniu pristupuje a že bude využitá extrakčná operácia či cisársky rez. Napriek tomu, že nie je čas na vysvetľovanie a je potrebné pristúpiť k nevyhnutnému, základné informácie by rodička vždy mala dostávať.

Vákuumextraktor zvon na pôrod

Podmienky pre vákuový pôrod

Samotné podmienky, podobne ako indikácie, limitujú použitie tejto extrakčnej operácie. Aby teda mohol byť zvonový pôrod uskutočnený, niektoré podmienky nesmú byť naplnené, splnenie iných je zasa bezpodmienečné.

 • Panva nesmie mať žiadne patologické zmeny, ktoré by mohli zamedziť priechodnosti plodu skrz rodidlá (absencia cefalopelvického nepomeru – hlavička plodu je väčšia ako panva matky),
 • zašlá bránka – maternica je úplne otvorená,
 • plod musí byť priemerne zrelý (vákuumextrakcia sa nevyužíva v tehotenstvách skorších ako 34. týždeň),
 • správne otočený plod (hlavičkou k panvovému dnu),
 • musí byť odtečená plodová voda a prasknutý vak blán,
 • plod musí byť živý,
 • hlavička plodu sa musí nachádzať minimálne v oblasti panvovej šírky – vstúpená hlboko do pôrodných ciest,
 • pôrodné cesty musia byť spriechodnené,
 • prázdny močový mechúr.

Ako pôrod zvonom prebieha?

Samotná vákuumextracia, alebo VEX pôrod znamená, že pôrod prebehne za pomoci ťahu špeciálnym umelohmotným – silikónovým zvonom, ktorý sa prisáva k hlavičke bábätka. Lekár – pôrodník najskôr vyhodnotí, že vákuumextrakcia predstavuje v danom okamihu najlepšie riešenie. Existujú vákuumextraktory s rôznym priemerom, pričom je ideálne vždy používať väčší priemer, ktorým sa najmenej obmedzuje cirkulácia krvi.

Vytvorením podtlaku vznikajú žiaduce podmienky pre vytiahnutie plodu z pôrodných ciest. Na hlavičke dieťaťa môže v niektorých prípadoch dočasne vzniknúť tzv. umelý nádor dôsledkom podtlaku. Po pôrode prirodzene zmizne. Niekedy sa môže vytvoriť modrina alebo mierna deformita. V oboch prípadoch však dochádza k prirodzenej náprave. Ťah plodu prebieha súbežne s kontrakciami a tlačením rodičky. Ide tak ideálne o spoluprácu. Lekár musí dbať o to, aby neboli mäkké tkanivá matky prisaté zvonom a boli splnené vyššie uvedené indikácie i podmienky.

Pôrod zvonom alebo pôrod kliešťami

V zmysle odborných debát sa vedú diskusie o tom, či ešte kliešte vôbec mať ďalej na pôrodníckej sále v 21. storočí alebo ich nadobro vylúčiť z výbavy pôrodníkov. Faktom je, že extrakčná operácia kliešťami je na ústupe. Zaujímavosťou je, že v roku 2019 bolo 7,3 % pôrodov vykonaných za pomoci klieští. Vo Fínsku pre zmenu až 9,6 % pôrodov bolo ukončených vákuumextrakciou. Všeobecne sa extrakcia pomocou klieští považuje za efektívnejšiu a spoľahlivejšiu metódu pre ukončenie tehotenstva pôrodom.

Pri oboch týchto metódach platí, že ide o extrakčné pôrodnícke operácie, ktorých cieľom je urýchlene reagovať na rizikovú situáciu. Výsledkom má byť úspešné ukončenie pôrodu a jeho výrazné skrátenie, pretože dlhšie trvanie by mohlo ohroziť plod alebo život matky. Pôrodné kliešte sú známe ešte zo 17. storočia a dnes sa využívajú len v obmedzenej miere. Kliešte sa skladajú z dvoch častí, pričom pri pôrode sa postupne vkladajú do pôrodných ciest rodičky. Kliešťami sa nikdy nezviera priamo hlavička bábätka. Dôležitá je spolupráca – žena tlačí a lekár ťahá práve počas kontrakcie. Ich značnou nevýhodou je nešetrnosť voči pôrodným cestám ženy. Na druhej strane je vhodné ich použiť aj v prípade akútneho neokysličenia plodu. Ich použitie je taktiež rýchlejšie, pretože nie je potrebné čakať na vznik podtlaku.

Vákuumextrakcia je novšia metóda, ktorá je podľa mnohých pôrodníkov šetrnejšia k pôrodným cestám a zároveň je technicky jednoduchšia na realizáciu. Oproti kliešťom tu nehrozí poranenie mäkkých tkanív pôrodných ciest. Výskumy a odporúčania vo väčšine prípadov považujú práve vákuumextrakciu za lepšiu možnosť (spomedzi týchto dvoch) v prípade akútnosti ukončenia pôrodu z rizikových príčin. V praxi však sú pôrodníci, ktorí majú skúsenosti s používaním kliešťov a je teda na samotnom pôrodníkovi, ktorú extrakčnú metódu zvolí a v ktorej sa cíti zručnejší.

Pôrod zvonom (vákuovým extraktorom) – skúsenosti

Vychádzajúc z príspevkov mamičiek v diskusiách bol pôrod vákuovou extrakciou využívaný hlavne v prípadoch, keď dieťatko zostúpilo do pôrodných ciest, no ani po desiatkach minút či hodinách nedochádzalo k postupu. Vzhľadom na polohu bábätka už cisársky rez neprichádzal do úvahy. Rodičky konštatujú, že pôrod zvonom prebehol v poriadku a ich deti nemajú žiadne komplikácie. Niektoré mamičky preventívne dostali odporúčanie navštíviť s dieťatkom neurológa. Pôrod zvonom u niektorých žien takisto lekári aplikovali v prípade, že dieťa bolo príliš veľké. Najdôležitejšie však je, že sa diskutujúce zhodujú na tom, že napriek akútnym pôrodom zvonom sú ich deti zdravé a bez následkov.

Pôrod zvonom skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Patríte aj vy do skupiny ľudí, ktorí sú voči pôrodu zvonom skeptickí? Počuli ste negatívne príbehy ohľadom zvonového pôrodu? Viete, čo je to vákuumextrakcia? V našom článku na vaše otázky odpovieme. V prípade, že máte ďalšie otázky alebo vlastnú skúsenosť z pôrodu zvonom, budeme radi za vaše otázky, názory, rady a odporúčania. Môžete prispieť do diskusie k tejto problematike. Komentovať môžete priamo pod článkom.

Vákuumextraktor alebo vákuovaný zvon, prípadne pôrodnícky zvon či vákuový extraktor je pôrodnícky nástroj využívaný pri vákuumextrakcii, čo je pôrod zvonom. Samotný vákuumextraktor je umelohmotný zvon so silikónovou „čapičkou“, manometrom a pumpou (ručnou alebo elektronickou) na efektívne vytvorenie podtlaku.

Áno, pôrod zvonom alebo vákuumextraktorom je bezpečný, ak sú vhodné indikácie a dodržané všetky potrebné podmienky. Zhoduje sa na tom nielen lekárska prax, ale takisto to preukazujú skúsenosti mamičiek. Negatívnym a často odstrašujúcim sprievodným znakom pôrodu zvonom môže byť modrina na hlavičke bábätka alebo vznik umelého nádoru, ktorý spôsobuje deformitu, avšak len dočasnú. Zvyčajne zmizne do niekoľkých hodín či dní od pôrodu. Tieto príznaky však nie sú podmienkou.

K pôrodu zvonom sa pristupuje len za špecifických – urgentných okolností a podmienok. Najčastejšou indikáciou je zostúpenie plodu do pôrodných ciest a nepostupujúci pôrod. Takisto sa k pôrodu zvonom môže pristúpiť, ak dochádza k hypoxii plodu, kedy sú počuteľné len slabé odozvy plodu. Ďalej napríklad slabé kontrakcie rodičky, neochota spolupracovať, nedostatočné tlačenie a neschopnosť plod vytlačiť. Zabúdať však netreba na to, že samotné indikácie musia byť podmienené taktiež ďalšími splnenými podmienkami, aby sa mohlo k vákuovej extrakcii pristúpiť. Situáciu vždy odborne vyhodnocuje pôrodník.


Komentáre
Renáta K. 04.Jul.2023
V živote nikdy by som nedovolila pôrod zvonom alebo kliešťami! Z minulosti je známych toľko prípadov kedy to ublížilo matke alebo spôsobilo trvalé následky dieťaťu že nikdy by som to nedopustila. Radšej rovno plánovaný cisársky ale toto by som na Slovensku zakázala zákonom a nech si vo fínsku či anglicku rodia ako chcú.

Odpovedať

Tereza 12.Jul.2023

"Toľko", toľko znamená veľa? Koľko tých prípadov reálne poznáš? Pretože ak sa stal jeden a tradoval sa dedinami a mestami celé desaťročia, neznamená to, že každý pôrod, pri ktorom boli zvon či kliešte použité spôsobili defekty. Nezmysel. Zbytočnú paniku robíš. Nespočet úspešných pôrodov týmto spôsobom, ktoré zachránili matku aj dieťa, ale ten jeden, kedy sa niečo nepodarilo, čo je smutné a nezľahčujem to, tak ten budeme dávať ako odstrašujúci príklad všetkým ženám?

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Pôrod

Vaše hodnotenie:
(89%)