Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok

Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok. Starostlivosť o dieťa do 6 rokov

Okrem prebaľovania, umývania, kŕmenia bábätka či rozličných spôsobov liečenia širokého spektra detských chorôb by mal rodič oplývať všeobecným prehľadom o starostlivosti o dieťa z finančnej perspektívy. Človek by si myslel, že stačí vedieť, akým spôsobom a v akej výške štát prispieva rodičom, no jednoznačne nezaškodí naštudovanie si všetkých aspektov týkajúcich sa rozličných finančných príspevkov, ktoré rodič môže od štátu poberať. Je totiž oveľa výhodnejšie a menej stresujúce, ak rodič vie, kedy má určité úradné záležitosti riešiť, aká byrokracia na danú vec nadväzuje či v akých časových horizontoch je možné konkrétny príspevok poberať.

Publikované: 20.03.2024
Aktualizované: 20.03.2024
Obsah článku:

Toto všetko platí aj v prípade predĺženého rodičovského príspevku, ohľadom ktorého je možné podať žiadosť v prípade, že aktuálna situácia spĺňa zákonom stanovené podmienky na oprávnenie predĺženia tejto sociálnej dávky. O tom, čo podmieňuje prolongáciu rodičovského príspevku, ako je to so zdravotným stavom dieťaťa v súvislosti s rodičovským príspevkom a čo všetko je potrebné splniť, aby úrady prijali žiadosť rodiča, si môžete prečítať v našom článku.

Čo je to rodičovský príspevok?

Pod pojmom „rodičovský príspevok“ rozumieme konkrétny finančný obnos, ktorý je každý mesiac vyplácaný rodičovi na zabezpečenie potrebnej starostlivosti o dieťa. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorú rodič dostáva od príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej už len ÚPSVaR). Rodičovský príspevok sa vo svojej základnej podobe viaže na prvé tri roky života dieťaťa, a teda na obdobie, v ktorom dieťa ešte nenavštevuje predškolské zariadenie. Keď dieťa dovŕši tretí rok života, rodičovský príspevok sa pozastavuje ihneď od nasledujúceho mesiaca. Existujú však určité podmienky umožňujúce predĺženie vyplácania tejto sociálnej dávky.

Čo je to rodičovský príspevok?

Podmienky pre predĺženie rodičovského príspevku

Na základe novej novely prijatej do platnosti v polovici minulého roka má na predĺžený rodičovský príspevok nárok rodič dieťaťa, ktoré nebolo na školský rok 2023/2024 prijaté do spádovej materskej školy z dôvodu nedostatočnej kapacity v príslušnom zariadení. Za predpokladu, že dieťa na základe žiadosti o prijatie do predškolského zariadenia podaného v máji 2024 dostane v priebehu júna negatívnu spätnú väzbu od konkrétnej materskej školy, rodič si môže podať žiadosť o predĺženie rodičovského príspevku. Po schválení mu bude zákonom daná suma vyplácaná od prvého septembrového dňa.

Dôvodom na predĺženie rodičovského príspevku môže byť aj zdravotný stav dieťaťa, ktorý je považovaný za nepriaznivý a vyžaduje si dôkladnú a dlhodobú starostlivosť. Do tejto oblasti spadajú všetky choroby a stavy, ktorých pretrvávajúce príznaky zasahujú do každodenného života dieťaťa po dobu viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom sa berie do úvahy aj lekármi potvrdený predpoklad, že symptómy budú trvať dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Ide najmä o také typy chorôb a nepriaznivých zdravotných stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Zákon tiež vyhradzuje možnosť predĺženého rodičovského príspevku pre rodičov detí, ktoré trpia chorobou či zdravotným stavom, ktorý limituje rodičov v každodennej príprave do zamestnania či vykonávaní samotnej zárobkovej činnosti. Podávanie žiadosti v prípade vyššie opísaných okolností týkajúcich sa zdravia dieťaťa môže byť komplikovanejšie vzhľadom na nutnosť odovzdania viacerých odporúčaní od príslušných lekárov. Posudzovanie konkrétnych zdravotných diagnóz je tiež veľmi subjektívnou záležitosťou, ktorá spadá do jurisdikcie posudkových lekárov ÚPSVaR.

Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok

Ako sme už vyššie spomenuli, priznávanie prolongovaného rodičovského príspevku je veľmi subjektívnou otázkou, čo spôsobuje, že je veľmi ťažké určiť, pri ktorých chorobách a nepriaznivých zdravotných stavoch bude žiadosť určite schválená. Nastávajú totiž aj situácie, keď u dvoch detí s rovnakou diagnózou dôjde k rozličnému rozhodnutiu ÚPSVaR. V žiadostiach o predĺžený rodičovský príspevok najčastejšie figurujú imunitné nedostatočnosti či metabolické poruchy, ktoré bránia dieťaťu žiť normálny život ako jeho rovesníci. Tiež to môžu byť choroby týkajúce sa štítnej žľazy alebo neurologické poruchy.

Osobitnú starostlivosť si však môžu vyžadovať aj vrodené vady srdcového, očného, ušného alebo tráviaceho charakteru, či najrozličnejšie genetické anomálie, ako napríklad Downov syndróm. Na posúdenie predĺženia rodičovského príspevku zo zdravotných dôvodov sa však oplatí poslať aj žiadosti s diagnózami emočnej a behaviorálnej povahy.

Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok

Žiadosť o predĺžený rodičovský príspevok

Ako u každej inej písomnosti a žiadosti viažucej sa na schválenie príslušného úradu, aj v prípade žiadosti o predĺženie rodičovského príspevku sa oplatí staviť na dôkladnosť. To znamená, že si treba primárne overiť, kedy presne je potrebné danú žiadosť úradu odoslať. Čoraz častejšie sa stáva, že rôzne ÚPSVaR majú odlišné pravidlá a požiadavky. Zatiaľ čo niektoré ÚPSVaR vyžadujú odovzdanie žiadosti pred dosiahnutím tretieho roku života dieťaťa, iné konkrétnu žiadosť na schválenie vopred vyslovene neprijímajú.

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, akými je možné žiadosť o predĺžený rodičovský príspevok podať. V prvom rade ide o klasické osobné podanie na príslušnom ÚPSVaR, kam je samotný rodič pridelený, avšak je tiež umožnené potrebné dokumenty spolu so žiadosťou poslať poštou, e-mailom alebo v elektronickej forme s platným elektronickým podpisom. Dôležité je tiež prihliadať na to, aké ďalšie dokumenty vyžaduje príslušný úrad pri odovzdávaní žiadosti o predĺženie rodičovského príspevku. Vyhnete sa tak množstvu všakovakých nepríjemností, ktoré sa stali akousi neoddeliteľnou súčasťou úradných vybavovačiek.

Žiadosť o predĺženie rodičovského príspevku po neprijatí do materskej školy

Ak dieťa nebolo prijaté do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov, od rodiča sa očakáva, že spolu s písomnou žiadosťou o predĺženie rodičovského príspevku, nachádzajúcou sa na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, doručí príslušnému ÚPSVaR aj rozhodnutie o neprijatí, ktoré rodič obdržal od konkrétneho predškolského zariadenia. Na rozhodnutí by dátum za žiadnych okolností nemal byť starší ako 12 mesiacov, pričom platnosť tohto dokumentu zodpovedá jednému celému školskému roku, na ktorý nebolo dieťa po dovŕšení tretieho roku života prijaté do materskej školy.

V prípade predlžovania rodičovského príspevku v dôsledku neprijatia dieťaťa do predškolského zariadenia zaniká nárok na poberanie sociálnej dávky rodičovi, ktorého dieťa je na nasledujúci školský rok prijaté do materskej školy. To isté platí aj pre tých rodičov, ktorí ďalšie prípadné rozhodnutie o neprijatí ich dieťaťa do predškolského zariadenia nedoručia včas na príslušný ÚPSVaR. Hneď ako je dieťa prijaté do akejkoľvek inej materskej školy, a teda i nespádovej, rodič je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do ôsmich dní.

Žiadosť o rodičovský príspevok

Predĺžený rodičovský príspevok kvôli zdravotnému stavu dieťaťa

Ak dieťa trpí akýmkoľvek z vyššie uvedených zdravotných stavov brániacim rodičovi v plnohodnotnej dochádzke do zamestnania, je možné si finančne prilepšiť predĺžením rodičovského príspevku. Je tu však niekoľko prekážok, ktoré je potrebné najprv zdolať. Tou najväčšou je slovenský systém a spôsobom, akým je nastavený. Niekedy totiž u detí s vážnym ochorením, ktoré naozaj rodičovský dohľad potrebujú, predĺžený rodičovský príspevok nie je schválený, kdežto iní dokážu veľmi ľahko nefunkčný systém zneužiť vo svoj prospech.

Najpodstatnejším problémom je posudzovanie žiadosti a samotných dokumentov o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vykonávajú posudkoví lekári ÚPSVaR. Títo lekári nemusia byť nevyhnutne pediatrami, a teda môže dochádzať k subjektívnym a poriadne nepremysleným rozhodnutiam, ktoré majú mnohokrát veľký dopad na finančnú situáciu rodín s deťmi nepriaznivého zdravotného stavu. Taktiež sa líši doba, na ktorú sa rodičovský príspevok predĺži. Kým niektoré úrady prolongujú sociálnu dávku na starostlivosť o dieťa do 6 rokov, iné poskytujú predĺženie len na jeden rok, čo znamená, že po jeho vypršaní je potrebné opäť celý proces podávania žiadosti zopakovať.

Čo však nesmie rodič zabudnúť k žiadosti priložiť, sú kópie odporúčaní odborných lekárov, ktorých dieťatko pravidelne navštevuje z dôvodu konkrétneho nepriaznivého zdravotného stavu uvedeného na žiadosti o predĺženie rodičovského príspevku. Tieto lekárske posudky špecialistov potvrdzujúce nevyhnutnosť špeciálnej starostlivosti nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, pričom pediater vypisuje tlačivo žiadajúce o posúdenie zdravotného stavu na účely vyplácania štátnych sociálnych dávok. Na základe tohto finálneho dokumentu následne odborník z radov ÚPSVaR posudzuje konkrétny prípad dieťaťa a rozhoduje tak o vhodnosti uznania predĺženia rodičovského príspevku. Výsledok posudzovania je zväčša rodičovi doručený do 40 dní odo dňa podania žiadosti.

Predĺžený rodičovský príspevok – skúsenosti

Zo skúseností diskutujúcich vyplýva, že rozhodnutie o schválení predĺženia rodičovského príspevku je naozaj v rukách posudkových lekárov z ÚPSVaR, čo znamená, že nie všetky diagnózy musia byť nevyhnutne schválené. Je preto veľmi dôležité podať úradu čo najviac informácií a lekárskych dokumentov o konkrétnom zdravotnom stave dieťaťa, aby prebehlo schvaľovanie bez problémov. Samozrejme, závisí to od konkrétneho úradu, pod ktorý žiadateľ spadá.

Diagnózy na predlžený rodičovský príspevok skúsenosti Modrykonik

Diagnózy na predlžený rodičovský príspevok diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Tak ako starostlivosť o dieťa je veľmi podstatnou súčasťou života rodiča, aj neustále vytváranie a udržiavanie všeobecného prehľadu o finančných príspevkoch a iných úradných formalitách vyplývajúcich z okolností, v ktorých sa rodič dieťaťa aktuálne nachádza, je veľmi dôležitý aspekt tohto obdobia v živote človeka. Aj preto je vhodné si prečítať náš článok zameriavajúci sa na predĺženie rodičovského príspevku a podmienok, na ktorých ÚPSVaR stavia jednotlivé prípady. Ďalšie zaujímavosti je možné nájsť v sekcii otázok a odpovedí, pričom sekcia komentárov pod článkom je neustále otvorená čitateľským pripomienkam, otázkam či skúsenostiam s problematikou rozoberanou v danom článku.

Nie, tieto dva pojmy sú rozdielne a nenadväzujú na seba. Dokonca sa miestami i navzájom legislatívne vylučujú. Ak je rodič na predĺženej rodičovskej dovolenke, a teda rodičovskej dovolenke presahujúcej prvé tri roky života dieťaťa, nemá nárok na rodičovský príspevok od štátu. Kým poberanie rodičovského príspevku z dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej materskej školy či nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa nevylučuje možnosť iného finančného zárobku rodiča popri starostlivosti o svoje dieťa, rodičovská dovolenka však takéto okolnosti neumožňuje. Predĺžená rodičovská dovolenka je neplatenou dovolenkou, v priebehu ktorej štát plní povinnosti občana, resp. rodiča v súvislosti s odvodmi, zatiaľ čo on zárobkovú činnosť vykonávať nemôže.

Rodičovská dovolenka sa stáva neplatenou v momente, keď dieťa dosiahne vek troch rokov, vtedy sa končí základná materská dovolenka. Rodič síce môže požiadať o predĺženie tejto rodičovskej dovolenky, avšak stráca akékoľvek nároky na iné finančné príspevky. Najväčšou výhodou predĺženia rodičovskej dovolenky je platenie odvodov štátom, avšak rodič v takomto prípade nemôže pracovať a dieťa môže škôlku navštevovať každý deň iba v štvorhodinových intervaloch.

Ak rodič poberá rodičovský príspevok, môže popri ňom od štátu dostávať aj tehotenské a ošetrovné dávky, pričom právo má tiež na vyplácanie invalidného dôchodku a pomoci v hmotnej núdzi. Čo však rodičovský príspevok automaticky vylučuje, sú materské dávky, rodičovský príspevok na mladšie dieťa, príspevok na starostlivosť a dávku v nezamestnanosti.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Deti

Vaše hodnotenie:
(92.4%)